Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Μία προσευχή που προτείνει το blog μας για τα παιδιά σας που εξετάζονται και για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που εξετάζονται στις πανελλήνιες ή τις λοιπές άλλες εξετάσεις.

ΠροσΕυχή:
"Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ εἰδὼς ἑκάστου τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν προσηγορίαν, τὸ αἴτημα, τὸν οἶκον καὶ τὴν χρεὶαν αὐτοῦ, ὁ εἰδὼς ἕκαστον ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ἐνίσχυσον καὶ φώτισον τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος σύμπασαν τὴν νεότητα τοῦ Ἔθνους ἡμῶν. Ὀδήγησον τοὺς ἐξεταζομένους μαθητὰς καὶ δούλους Σου πρὸς ἐπιτυχίαν, ἀπόδιωξον τὸ ἄγχος καὶ τὰς βιοτικὰς αὐτῶν μέριμνας καὶ χάρισαι αὐτοῖς γαλήνην ψυχῆς τε καὶ σώματος. Τὴν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν σῶν δούλων και πλήρωσον τὰ αἰτήματα ἡμῶν ὑπὲρ ἐπιτυχίας τῆς ἐξεταζομένης μαθητιώσης τε καὶ φοιτητιώσης νεότητος τῆς Πατρίδος ἡμῶν.
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δέησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.". 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου