Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ & Η ΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΥΠΕΡ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑΣ

Γράφει ένας από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

ΠροεπισκόπησηΜετά την μεγάλη Θεομητορική Εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου (16 π.Χ. εις τα Ιεροσόλυμα) εορτάζουμε την σύναξη των Αγίων Θεοπατόρων, των γονέων της Παναγίας μας, των Ιωακείμ και Άννης.
Η ελπίδα των ατέκνων και των μη δυναμένων τεκνοποιείν είναι η Αγία Άννα. Και Αυτή μαζί με τον σύζυγο της τον Άγιο Ιωακείμ με θερμές προσευχές, δάκρυα, συνεχείς παρακλήσεις ικέτευαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί. Τέλος, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και στα 69 χρόνια της αξιώθηκε να γίνει η μητέρα της μητρός του Θεανθρώπου μας Ιησού Χριστού.
Προς τούτο θεώρησα σκόπιμο να φέρω εις γνώσιν σας την προσευχή της Αγίας Άννης και την ειδική ευχή στην Αγία Άννα που έχει θεσπίσει. η Εκκλησία μας για τεκνοποιία και ευτεκνία άτεκνα ζευγάρια.

Προσευχή της Αγίας Άννης
«Κύριε Παντοκράτορα, καί Μεγαλοδύναμε, πού μόνο μέ τό λόγο ἔκανες τόν οὐρανό καί τή γῆ καί ὅσα φαίνονται καί εἶναι γύρω μας, πού λύτρωσες, τούς πατέρες μας ἀπό τά χέρια τοῦ Φαραώ, πού μέ τό πρόσταγμά Σου σχίσθηκε ἡ θάλασσα καί πέσανε μέσα οἱ Αἰγύπτιοι. Ἐσύ Θεέ, πού τούς ἔτρεφες σαράντα χρόνια στήν ἔρημο. Ἐσύ, πού εὐλόγησες τή Σάρρα, τή γυναίκα τοῦ Ἀβραάμ καί γέννησε τόν Ἰσαάκ στά γεράματά της. Ἐσύ πού χαρίτωσες ἐκείνη τήν Ἄννα τήν ὁμοία μου καί γέννησε τό Σαμουήλ τόν προφήτη. Ἐσύ δῶσε καί σέ μένα τήν ταπεινή Σου δούλη παιδί, καί μή μέ ἀφήσης νά εἶμαι ντροπιασμένη καί ταπεινωμένη ἀπό ὅλο μου τό γένος. Κύριε, ὁ Θεός μου, τάχα καί σάν ἕνα ἀπό τά θηρία δέν εἶμαι καί ἐγώ; Διατί μέ ὠργίστηκες τόσο καί εἶμαι στείρα; Ἐσύ, πού εὐλόγησες τά ποιήματά σου καί εἶπες: Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε, δῶσε καί σέ μένα σπέρμα καί καρπό κοιλίας, καί ἄν γεννήσω εἴτε ἀρσενικό εἴτε θηλυκό, νά Σού τό χαρίσω μέ ὅλη μου τή χαρά καί νά τό φέρω στό Ναό Σου νά τό ἀφιερώσω».

Ευχή εις την Αγίαν Άνναν υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 
Ἡ ἐξαίρετος ρίζα ἡ βλαστήσασα φυτόν ἀγλαόκαρπον καί ἀειθαλές τήν ὑπερύμνητον Θεοτόκον, ἐξ ἤς προῆλθεν ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί τελειωτής τῆς πίστεως Ἰησοῦς Χριστός· ἡ πολυρρυτος βρυσις, ἐξ ἤς προῆλθεν ὡς χειμάρρους τρυφῆς καί ποταμός εἰρήνης ἡ εὐλογημένη ἐν γυναιξίν, ἡ ἀναβλύσασα τήν ἄβυσσον τῶν ἀγαθῶν καί τό ἀπέραντον πέλαγος τῆς ἀγαθότητος καί ἀτελεύτητου μακαριότητος·
ἡ προορισθεῖσα κυοφορῆσαι τήν λαμπροτέραν ἀσυγκρίτως τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων, ἤν προεῖδον καί προηγόρευσαν αἵ προφητικαί σάλπιγγες· ἡ γνωριζόμενη ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτῆς, τῆς βασιλίδος τῶν Ἀγγέλων καί ὑψηλοτέρας ὑπαρχούσης τῶν οὐρανῶν, ὡς σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί χάριτος δοχεῖον διαυγέστατον· ἡ τῆς δικαιοσύνης καί ἀμέμπτου βιοτῆς καί πολιτείας εἰκών καί σωφροσύνης λειμών εὐωδής καί ἠδυπνεῦστος· ἡ ἐκπληρώσασα τά ἐν τῷ νόμω προστάγματα ἐν εὐθύτητι καρδίας καί ζεούση εὐλαβεία καί πάση ἀκριβεία μετά τοῦ μακαρίου αὐτῆς ὁμοζύγου καί θεοφόρου Ἰωακείμ· ἡ νεύσει θεία συλλάβουσα ἐν ἡλικία προβεβηκυία καί τέξασα τήν πρό αἰώνων προορισθεῖσαν γενέσθαι Μητέρα Θεοῦ· ἡ τοῦ πανοικτήρμονος καί πανευϊλάτου Θεοῦ προμῆτορ, ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις καί προστασία τῶν εἰς σέ καταφευγόντων ἐκ πίστεως, ἡ παραμυθία τῶν καταπονουμένων καί ἀνάψυξις τῶν τεθλιμμένων, ἡ τάς ἀτεκνούσας καί στειρευούσας γυναίκας εὐτεκνούσας ἀποδεικνύουσα τή τοῦ Ἐγγονοῦ σου χάριτι, προσδεξαι καί τήν δέησιν ἠμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τήν δυσθυμίαν τῆς ἀπαιδίας τῶν ἱκετῶν σου εἰς εὐθυμίαν παιδοποιϊας μεταποίησον.
Δός καρπόν κοιλίας τοῖς ἐπικαλουμένοις σέ διαλύουσα αὐτῶν τῆς ἀκαρπίας τόν γνόφον καί ταῖς ἀτεκνούσαις γυναιξίν ὡς λυτήριον στειρότητος εὐτέκνους ποίησον ταῖς μακαρίζουσαις σέ καί δοξολογούσαις τόν Θεάθρωπον Ἐγγονόν σου καί ἠμῶν Πλάστην καί Κύριον.
Ναί, μακαρία καί χαριτόβρυτε Ἄννα, ἡ πάσιν ὡς σελήνη πλησιφαής ἐκπέμπουσα τό γαλήνιον καί ἱλαρόν φῶς τῶν ἐν σοῖ θεοσδότων δωρεῶν, ἡ τῆς Σάρρας ἀναδειχθεῖσα τιμιωτέρα, τῆς Ἄννης τοῦ Σαμουήλ λαμπροτέρα, τῆς Ἐλισάβετ ἐνδοξοτέρα καί πάσων τῶν δικαίων γυναικών, ὧν ὁ νόμος εὔφημον ποιεῖται μνείαν ἀξιωτέρα καί ὡς ἐκ τούτου πολλῆς τιμῆς καί χάριτος ἀξιωθεῖσα, πλῆσον χαρμονῆς καί ἀγαλλιάσεως τάς καρδίας τῶν εἰς σέ καταφευγόντων καί δός τήν χάριν σου τῶν/τῆ/ταῖς δούλων/η/αις σου,(...μνημόνευσις ονομάτων) τῶν/τη/ταῖς ἀπεκδεχομένων/η/αις τήν σήν ταχίνην ἀρωγήν καί βοηθείαν διανοίγουσα τῶν/της γυναικῶν/ός αὐτῶν/τῆς τήν γαστέρα, ἴνα διά τῆς σῆς μεσιτείας καί ἀντιλήψεως τύχη/ωσιν τοῦ ἐφέτου τῆς συλλήψεως τέκνου καί δοξάση/ωσιν τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Ἐγγονοῦ σου καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· Ὤ πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις σύν τῷ ἀνάρχω αὐτοῦ Πατρί καί τῷ παναγίω καί ἀγαθῶ καί ζωοποιῶ αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.  Αμήν.

207 σχόλια:

 1. Βοηθησε με Αγία Άννα μου.. Μεσιτευσε στον Εγγονό σου να δωσει ζωη, να μεγαλουσουν τα θαυματακια μου και η μητρα μου να φανει ευκαρπη αυτη την φορα.. Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι αυτή τη φορά και εμένα να φανεί εύκαρπη η μήτρα μου βοήθησε με..ΑΜΗΝ

   Διαγραφή
  2. Μακάρι αυτή τη φορά και εμένα να φανεί εύκαρπη η μήτρα μου βοήθησε με να είμαι εγκυος..ΑΜΗΝ

   Διαγραφή
  3. Άγια μου Άννα Μεσιτευσε στον Εγγονό σου τον Χριστούλη μας και την Παναγία μας την Κόρη σου να μας βοηθήσει τους αμαρτωλούς να κάνουμε παιδάκια Ταπεινά στο ζητάμε και εσυ Αγια μου Άννα την Παναγίτσα μας την εκάνες σε μεγάλη ηλικία μακάρι να μας αξιώσεις και να γίνει το θαύμα που περιμένουμε Αμην .Μακάρι να αξιωθούν και όλα τα άτεκνα ζευγάρια και όλοι που νιώθουν την ανάγκη να γίνουν γονείς και να συνεχίσουν το θαυμά της ζωής

   Διαγραφή
 2. βοηθησε μας Αγία μου Αννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ Αγια Άννα που άκουσες τις προσευχές μου . Εύχομαι παντα να με υπο την Σκεπη Σου..

   Διαγραφή
 3. ευλογησεμε ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΖΗΓΟΥ ΜΟΥ.ΚΛΑΙΩ Κ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗΣΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα σχόλια σας μας συγκινούν και αποδεικνύουν ότι κάποιοι Έλληνες πιστεύουν στον Θεό και την Εκκλησία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΜΑΣ ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ευλόγησέ με αγία Αννα μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ειναι ευκολο να ανεβασετε την ευχη της Αγιας κ με αλλη μορφη γραμματοσειρας; Καποια γραμματα δε τα δειχνει. Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγία Άννα μου,που έχεις και το όνομα της μητέρας μου,βοήθησε μας να αποκτήσουμε ένα ακόμη μωράκι...αν και έχω ένα παιδάκι,θα ήθελα όσο τίποτα να ξαναγίνω μητέρα,ειδικά μετά από μια αποβολή που είχα τον περασμένο Μάϊο και μου στοίχισε ιδιαιτέρως....τώρα θα ήταν οι μέρες μου να το κρατήσω αγκαλιά αλλά δυστυχώς......από τότε προσπαθώ αλλά τίποτα.....βοήθησε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν ένα μωράκι να το αποκτήσουν το νέο έτος....Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ευλογησε μας αγια Άννα μου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ευλόγησε μας και εμάς!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ευλογησε μας!αγια μου αννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 32 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΥΗΣΗΣ. ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ. ΗΤΑΝ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ. Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγια μου αννα έχω προσευχηθεί και έχω τάμα στο όνομα σου.αυριο κάνω εξέταση εγκυμοσύνης.ας είναι αυτή τη φορά θετική.
  Αγιαου Άννα
  Κάνε με μανα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγία μου Άννα, κάνε με μάνα. Βοηθησέ μας και εμάς να αποκτήσουμε ένα υγιές μωράκι. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ευλόγησε και εμάς,Αγία Αννα και βοήθησε μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αγία μου Άννα που έχω το όνομα σου , βοήθησε με να αποκτήσω ένα παιδί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Είμαι και εγώ από τις γυναίκες που δεν μπορούν αποκτήσουν παιδί μόνες τους γιατί είμαι σε πρόωρη εμμηνόπαυση. Αγία Άννα μου σε παρακαλώ πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου ευλόγησε και μένα να μεγαλώσει ένα υγιές μωράκι μέσα στα σπλάχνα μου. Ευλόγησε την κοιλιά μου και βοήθησε με να κρατήσω και εγώ ένα μωρό στην αγκαλία μου. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αγια Αννα ευλογησε μας να γινουμε και εμεις γονεις να κρατησουμε στη αγκαλια μας ενα υγιες μωρακι!! Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΑΜΗΝ!ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΜΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Agia mou ANNA eulogise kai emena na mporesw na ferw ena ygies mwraki ston kosmo.. me ta tosa provlimata pou exw I idia me thn ygia mou.. voithise me na ta kataferw na eimai kai egw kala kai to mwraki ygies.. megalh h xarh soy agia mou Anna.. eylogise mas...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αγία Άννα ευλόγησε τα σποράκια που έχω μέσα μου να δώσουν καρπούς, δύο υγιεί μωράκια... Σε ικετεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου... Βοήθησε με... Μεγάλη η χάρη σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγια Αννα κανε και σε μας ενα θαυμα!Θελουμε τοσο πολυ ενα παιδακι.Δυο χρονια παλευουμε με γιατρους και θεραπειες αλλα καθε μηνα απογοητευση.Δεν εχουμε αλλη ελπιδα παρα μονο στο Θεο.Ας ακουσει αυτη τη φορα τις προσευχες μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αγια μου Αννα βοηθησε κι εμας και την αδερφουλα μου να φερουμε στον κοσμο υγιη παιδακια με υγεια και αγαπη για ολους μας.
  Οτι ειναι αδυνατο για τον ανθρωπο ειναι δυνατο για τον Δημιουργο και Πατερα του. Κι εμεις στην αγαπη του Θεου και των Αγιων μας ελπιζουμε πλεον. Μακαρι να εισακουσει τις προσευχες ολων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αγια μου Αννα βοηθησε μας κι εμας με ενα θαυμα σου να αποκτισουμε το δικο μας παιδακι που τοσο πολυ επιθυμουμε με τον αντρα μου Γιωργο. Εισακουσε τις προσευχες μας μαζι με ολα τα ζευγαρια που τοσο πολυ επιθυμουμε να κρατισουμε στιν αγκαλια μας τους αγγελους που μας στελνεις εσυ Αγια μου Αννα και και μονακριβη σου και Παναγια ολον μας.Μεγαλη η χαρη σου σε ευχαριστω η ταπεινη σου δουλη Θεωνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Αγια μου ΑΝΝΗ μητερα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ βοηθησεμε και εμενα να αποκτησω ενα υγειες μωρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Αγια μου Άννα βοήθησε μας και εμάς να αποκτήσουμε ενα υγιές και τυχερό μωράκι. 4 χρονια προσπαθούμε με μια αποβολη. Σε παρακαλω αγια μου Άννα. Σε παρακαλω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Αγία μου Άννα..το ξέρω ότι με ακους..προσευχομαι με κλάματα σε σένα..να μου χαρισεις έναν καρπό κοιλιας..αυριο θα κανω τέστ εγκυμοσύνης..σε παρακαλώ..θελω να κανω τον αντρουλη μου ευτυχισμένο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Πριν 5-6μερες ήρθες στο όνειρο μου με κάποιο τροπο..απο τότε σε γνώρισα καλύτερα..κι από τότε έχω καθυστέρηση..κανε αύριο να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου..σε παρακαλώ μέσα από την καρδιά μου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Agia Anna mou se parakalw voithise k mas na apoktisoume ena paidaki pou toso laktaroume..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Σε ικετεύω Αγία μου Αννα ....αξίωσε με και γέμισε την άδεια αγκαλιά μου....νιώθω ..ξέρω πολύ καλά οτι μονο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις....σε ικετεύω βοήθησε με και κάνε να κρατηθούν τα μωρακια που μου εβαλαν.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Βοήθησέ με κι εμένα Αγία Άννα μου... Μεσίτευσε στο μεγαλοδύναμο να με αξιώσει να ζήσω αυτη τη χαρά... να γίνω κι εγώ μάνα... κάνε την επόμενη Δευτέρα να κλαίω από χαρά κι όχι από λύπη... έχω κάνει πολλά λάθη... συγχώρεσέ με... ελέησέ με... αξίωσέ με...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Αγία Άννα, έαν το θέλει η Χάρη σου καθώς και ο Μεγαλοδύναμος ας είμαι έγκυος αυτή τη φορά, και άς καταφέρω να φέρω σε πέρας την πιθανή εγκυμοσύνη. Είναι μακρύς ο δρόμος και ακόμη δεν καταφέραμε ούτε το Α πόσο δε το Ω. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Αγία Άννα Μου ευλόγησε μας να αποκτήσουμε ένα υγιές μωράκι!Μακάρι να είμαι έγκυος αυτή τη φορά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Αγία Άννα Μου ευλόγησε μας να αποκτήσουμε ένα υγιές μωράκι!Μακάρι να είμαι έγκυος αυτή τη φορά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙ.ΚΑΝΕ ΜΑΣ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙ.ΚΑΝΕ ΜΑΣ ΓΟΝΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αγία μου Άννα θαυματουργή!Βοήθησε με να αποκτήσω ένα υγειές μωράκι!Μεθάυριο θα πάω για τέστ εγκυμοσύνης..κάνε το θάυμα σου!!!Σε ικετέυω κράτησε αυτο το σπορακι που υπάρχει στην κοιλίτσα μου!!!Το θέλουμε τόσο πολύ εγω και ο αντρας μου,αξιωσε μας να γίνουμε κι εμείς γονείς!Ευλογημένο το όνομα σου! Α - Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Αγία Άννα μου κάνε μια ευχή και για μένα. .να αποκτήσω το μεγάλο θαύμα της ζωής μου ένα μωράκι. .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Αγία Άννα μου βοήθησε όλα τα ζευγάρια να αποκτήσουν υγιή παιδιά και βοήθησε και εμάς να φέρουμε στον κόσμο ένα υγιές μωρο. Έχουμε χάσει ηδη τρία. Σε ικετεύω Αγία μου βοήθησε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Agia Anna se iketeuo xarise mou ena ugies moraki!! Na gemisi i agkalia mou k i kardia mou. Megaloxari Anna

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣΤΑΤΟ ΜΩΡΑΚΙ ΠΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΛΑΧΤΑΡΑΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΑΣ!!!!Κ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΥΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΓΕΝΝΑ!!!ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ,ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΕΚΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ!!ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΑΓΙΑ ΜΟΥ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Αγια Αννα μου, μητερα της Μεγαλόχαρης μας Παναγιας...αξιωσε κ εμας να αποκτησουμε ένα υγιες παιδακι κ να του δωσουμε ολη την αγαπη της καρδιας μας!!! Εισακουσε σε παρακαλω την προσευχη μου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Αγία Άννα μου βοήθησε να συνεχιστεί αυτή η εγκυμοσύνη και να φέρω στον κόσμο ένα υγιές παιδάκι. Μεγάλη η χάρη σου! Βασιλική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Αγία Άννα μου βοήθησε να συνεχιστεί αυτή η εγκυμοσύνη και να φέρω στον κόσμο ένα υγιές παιδάκι. Μεγάλη η χάρη σου! Βασιλική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Αγια Αννα βοηιησε και εμενα να κρατησω στην αγκαλια μου ενα αγγελουδι...σε παρακαλαω ενα παιδι μονο...προσπαθουμε εξι χρονια αλλα τιποτα θελω πολυ ενα μικρο αγγελουδι.κανε το θαυμα σου αγια αννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΩΡΑΚΙ ΥΓΙΕΣ! ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΕΧΑΣΑ!ΜΗ ΜΕ ΦΕΡΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗ ΘΕΣΗ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΝΟΥΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Αγία μου Άννα κάνε με μάνα.. Μεγάλη η χάρη σου και το όνομά σου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Αγία Αννα κάνε με μάνα.... Βοήθησε με να κρατήσω και εγώ στην αγκαλιά μου ένα μωράκι! Μεγάλη η χάρη σου και το όνομα σου!!! Νίνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΝΕ ΜΕ ΜΑΝΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΝΕ ΜΕ ΜΑΝΑ ����������

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Αγια μου Αννα κανε με μανα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Αγία Αννα κάνε με μάνα!!! Έμαθα ότι είμαι έγκυος, βοήθησε μου να το κρατήσω αυτό το μωράκι και να το γεννησω υγιέστατο!!! Μεγάλη η Χάρη σου και το Όνομα σου!!! Νίνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Αγία Αννα κάνε με μάνα!!! Έμαθα ότι είμαι έγκυος, βοήθησε μου να το κρατήσω αυτό το μωράκι και να το γεννησω υγιέστατο!!! Μεγάλη η Χάρη σου και το Όνομα σου!!! Νίνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Αγία Άννα σε σένα εναποθέτω την ελπίδα μου. Κάνε με μάνα.. Σε ικετεύω... Πάντα σε δοξάζω, πάντα σ ευχαριστώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Agia anna voithisemas kai emas na apoktisoume ena moraki to theloume toso poli kai ego kai o Marios mou........se parakalo Agia Anna dimiourgiso to sporaki mesa sti kilia mou 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 gia na mporo kai ego na gino mana

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Agia anna voithisemas kai emas na apoktisoume ena moraki to theloume toso poli kai ego kai o Marios mou........se parakalo Agia Anna dimiourgiso to sporaki mesa sti kilia mou 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 😢 gia na mporo kai ego na gino mana

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Παλινδρομησε το μωρακι μου πριν 2,5 χρονια.απο τοτε ολες οι εξετασεις μου ειναι καλες αλλα μωρακι δεν καναμε ακομα.αγια Αννα βοηθησε με σε παρακαλω να κανουνε παιδακι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Αγία μου Άννα, κάνε με μάνα...
  Με πόνο ψυχής..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Γλυκειά μου ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ αυτή τη στιγμή που γράφω μόνο ΕΣΥ μπορείς να με νιώσεις.Ξέρω ότι ακούς την παράκλησή μου.Ερχομαι να σε ικετεύσω και να σε ευχαριστησω για την ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΥ.Άξίωσε με την αμαρτωλή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Αγια μου Αννα αξιωσε μας να γινουμε γονεις. Βοήθησε με να καρποφορησουν τα σπορακια μου να κρατησω το μωρακι μου αγκαλιά. Σε ικετεύω! Αξιωσε με να γινω μανα με τη βοηθεια σου.αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Αγια μου Αννα κανε με μανα.Βοηθησε μας η εγκυνοσυνη μου να παει καλα μεχρι τελος και να χουμε τη χαρα να κρατησουμε στην αγκαλια μας ενα υγιεστατο μωρακι.Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Agia Anna mou kane to thauma sou na zoun ta emvria pou exo tora stin koilitsa mou. Toses akarpes prospatheies exo kanei. An einai koritsaki tha parei to onoma sou exo taxei. Lipisou tin vasanismeni psixoula mou. Se parakalo. Amin

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Αγία Άννα μεγάλη η χάρη σου! Σε παρακαλώ χάρισέ μας ένα υγιές μωράκι σε μας και σε όλα τα ζευγάρια που προσπαθούν.Εσύ ξέρεις καλύτερα πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την καθεμιά μας.Σε ευχαριστώ και εύχομαι αύριο να πάρουμε με το σύζυγο μου χαρά. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Αγια Αννα μεγαλη η χαρη σου! Βοηθησε κ εμας να αποκτησουμε ενα παιδακι. Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Ευλόγησε μας Αγία Άννα να αποκτήσουμε και εμείς ένα παιδί. Μεγάλη η χάρη σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Αγια Αννα ευλογησε μας και αξιωσε μας να αποκτησουμε ενα παιδακι!εμεις και ολα τα ζευγαρια που το επιθυμουνε.Μεγαλη η χαρη σου Αγια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Αγια μου Αννα κανε το θαυμα σου. Αξιωσε μας να γινουμε γονεις. Η Χαρη του Θεου σε ολο τον κοσμο. Αγια μου Αννα κανε μας μανα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Αγια μου Άννα βοήθησε μας να αποκτήσουμε ένα κοριτσάκι θα δώσουμε το όνομα σου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Αγία Άννα μεγάλη η χάρη σου, μάνα της Θεοτόκου Παναγίας. Σώσε με, βοήθησε μας αξιωσε μας να αποκτήσουμε ενα υγιές παιδί. Πιστεύω σε σας, σε παρακαλώ από τα βάθη της ψυχής μου, ελέησον ημάς. Αγαπαω τον Θεό τον Χριστό την Παναγία εσένα Αγία Άννα και όλους τους Αγίους σας εκτιμώ και ο σεβασμός μου προς εσάς δεν περιγράφεται. Ζω στο εξωτερικό, την ημέρα που θα με αξιώσεις να γίνω μάνα Αγία Άννα μου θε έρθω να σε δω στο Άγιο χώμα στην Ελλάδα μας. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Αγία Αννα αξίωσε με να γίνω μάνα κι εγώ..6χρονια προσπαθώ με μια αποβολή και πολλες αποτυχημένες προσπάθειες στο ενεργητικό μου..Με έχει πάρει πολυ από κάτω.προσπαθώ με την πίστη μου να το ξεπερασω.Στείλε μου κι εμένα ένα παιδάκι που τόσο επιθυμώ από τον πολυαγαπημένο μου συζυγο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Αγια Αννα μου σε ευχαριστω που μου χαρησες το παιδακι μου. Συνεχεια σε μνημονευω ...και κυρηττω το ονομα σου...δε θα σταματησω ποτε...
  Βοηθησε μας και παλι τωρα να της χαρισουμε και ενα αδελφακι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Αγια Αννα κάνε με ΚΑΙ με να μα να σε παρακαλω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Αγία Άννα έκανα σπερματεγχυση.κάνε αυτή την ΦΟΡΑ ΝΑ πετύχει σε παρακαλώ σε παρακαλω Αγία Άννα μου μην μας ξεχνάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Αγία μου Αννα κάνε με μάνα.. Βοήθησε με την αμαρτωλή και συγχώρεσε με.. Αύριο θα κάνουμε εξωσωματική με φυσικό κύκλο.. Είναι λίγες οι πιθανότητες.. Βοήθησε Αγία μου Αννα να πετύχει σε παρακαλώ έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια.. Σε παρακαλώ γλυκιά μου παναγιτσα μου αξιωσε με την αμαρτωλή να γίνω μανούλα.. Σε παρακαλώ με πόνο ψυχής.. Σε ικετεύω.. Σευχαριστω.. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Αγία μου Αννα κάνε με μάνα.. Βοήθησε με την αμαρτωλή και συγχώρεσε με.. Αύριο θα κάνουμε εξωσωματική με φυσικό κύκλο.. Είναι λίγες οι πιθανότητες.. Βοήθησε Αγία μου Αννα να πετύχει σε παρακαλώ έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια.. Σε παρακαλώ γλυκιά μου παναγιτσα μου αξιωσε με την αμαρτωλή να γίνω μανούλα.. Σε παρακαλώ με πόνο ψυχής.. Σε ικετεύω.. Σευχαριστω.. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Αγια μου Αννα σε παρακαλώ βοήθησε με να γίνω κι εγώ μανούλα.Δώσε σε μένα και στον αντρούλη μου το μεγαλύτερο δώρο της ζωής.Και δεν θέλω τίποτα άλλο στον κόσμο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Αγία Άννα μου, σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου
  Ξέρεις πόσο έχω υποφέρει
  Βοήθησέ με να γίνω μητέρα
  Σε παρακαλώ, αξίωσέ με

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Αγία Άννα μου, βοηθήσε με σε παρακαλώ στην προσπάθεια που κανω και αξίωσε με να γίνω μάνα, να γεμίσει η άδεια μου αγκαλιά με ενα μωρό και να κανω ευτυχισμένο τον άντρα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Αγία Άννα μου είμαι η 17-4-2016/ 8:35 μ.μ.
  Σε ευχαριστώ που με αξίωσες να δω ικανοποιητικό αποτέλεσμα
  Βοήθησέ με στο δύσκολο δρόμο μου
  Συγχώρεσε τη λιποψυχία μου και άπλωσε το χέρι σου, για να σηκωθώ όταν πέφτω
  Θέσε υπό τη σκέψη σου και τους ανθρώπους που μου συμπαρίστανται
  Ζητώ συγγνώμη για τις ανθρώπινες αδυναμίες μου
  Εναποθέτω την τύχη μου στα χέρια σου
  Σε ευχαριστώ για την κατανόηση και την επιείκειά σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Αγία μου Άννα όμορφη και μοναδική.. Θαυμάζω το θάρρος σου και την πίστη σου στον Θεό.. Δεν το έβαλες κάτω στιγμή κι ας είχε χαθεί κάθε ελπίδα για τεκνοποίηση, εσύ συνέχισες να προσεύχεσαι και να αντλείς δύναμη κι ας κόντευες τα 70 σου χρόνια, Κι έτσι ο θεός σε αξίωσε να γίνεις μάνα της Παναγίας μας, της βασίλισσας του κόσμου.. Αξίωσέ με να γίνω μάνα.. Σε παρακαλώ από τα βάθη της ψυχής μου.. κι εγώ το παιδί μου θα στο αφιερώσω με όλη μου την καρδιά..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Αγία μου Άννα σε ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Αγία μου Άννα ευλόγησε και εμάς να τεκνοποιήσουμε όπως και όλα τα ζευγάρια που προσπαθούν. Αξίωσε και εμάς να γίνουμε γονείς. Βοήθησέ μας σε αυτή μας την προσπάθεια.ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΜΑΛΑ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΣ.ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΑΣ ΓΕΡΟ ΚΑΙ ΓΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΜΑΛΑ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΣ.ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΑΣ ΓΕΡΟ ΚΑΙ ΓΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Αγια θεοπρομητορα Αννα συγχωρεσε σε παρακαλω το μεγαλυτερο αμαρτημα της ζωης μου και δωσε μου την αναξια μια δευτερη ευκαιρια.Αξιωσε με την αμαρτωλη να νοιωσω την μεγαλυτερη χαρα της ζωης αν αυτο ειναι το θελημα σου...αν παλι με θεωρεις αναξια για τεκνοποιηση μην στερεις απο τον αντρα μου που τοσο αγαπω αυτη τη χαρα και απαλλαξε τον απο την παρουσια μου.Αγια μου Αννα σε παρακαλω μεσα απο τα βαθη της καρδιας μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Αγία θεοπρομήτορα Άννα εσύ που σε διάλεξε ο Κύριος και σε ευλόγησε να φέρεις στον κόσμο την Ευλογημένη όλων,πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών και συγχώρεσε την αναξιότητά μας!Ευλόγησε όλες τις άτεκνες γυναίκες που η καρδιά τους ποθεί την μητρότητα να τεκνοποιήσουν.Συγχώρεσε εμένα την αμαρτωλή και ανάξια για τις αμαρτίες μου και δώσε μου μια ευκαιρία ακόμη.Ταπεινά σε ικετεύω να ευλογήσεις την οικογένειά μου και την κοιλιά μου!Δεν έχω άλλη ευκαιρία Αγία Άννα μου κι εσύ μόνο μπορείς να με καταλάβεις!Σε ικετεύω εγώ η ανάξια δούλη σου με πόνο ψυχής για συγχώρεση και ευλογία.Δοξασμένο το Άγιο Όνομά σου Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Αγία 'Αννα μου,Παναγιά μου,ταπεινά Σας ικετεύω να με ευλογήσετε με ένα μωρό.Το μόνο μου κουράγιο είστε εσείς.Μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα. Ενα παιδάκι επιθυμώ και θα Σας ευγωμονώ για πάντα.
  Λυπήσου με Αγία 'Αννα μου. Και θα του δώσω το ονομά Σου.
  Δοξασμένο το ονομά Σας.
  Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Αγία μου Άννα σε ευχαριστώ που μας αξίωσες να φτάσουμε ως εδώ
  Σε παρακαλούμε να μας δώσεις δύναμη να συνεχίσουμε και να κρατήσουμε το παιδί που μας έστειλες, στην αγκαλιά μας
  Αγία μου Άννα βοήθησε σε παρακαλώ και όλους τους άλλους πιστούς που προσεύχονται και ελπίζουν
  Μεγάλη η χάρη σου
  Σε ευχαριστούμε πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Πριν ενα χρονο μου ειχε μεινει ενα μαθημα για πτυχιο το οποιο ηταν αρκετα δυσκολο για μενα γιατι ειχα κενα απο το Λυκειο. Δυο μερες πριν το δωσω, ονειρευτηκα οτι ημουν στο πανεπιστημιο και εγραφα αυτο το μαθημα και δρν εγραψα καλα και ο καθηγητης μου ειπε θα σε κοψω παλι. Εγω τοτε εβαλα τα κλαματα και τον παρακαλεσα να με περασει.. Μου ειπε δεν γινεται με τιποτα, πηγα να φυγω λυπημενη και τοτε μου ειπε κατσε κατι μπορουμε να κανουμε. Μολις μου το ειπε αυτο, μπενει μεσα στην αιθουσα μια μοναχη μαυροφορεμενη, με πλισιασε και κρατουσε στο ενα χερι αγιασμο και στο αλλο εναν Σταυρο ξυλινο μικρο, μου εριξε στα χερια και στο κεφαλι και με ευλογισε και εφυγε. Μολις εφυγε, μου ειπε ο καθηγητης μου οτι περασα. Κ μου ειπε οτι χαρη στην Αγια Αννα θα με περασει.
  Μετα απο ενα μηνα βγηκαν τα αποτελεσματα και εγραψα 10. Δεν το περιμενα, δεν πιστευα στα ματια μου! Σε ευχαριστω πολυ Αγια Αννα μου, δεν σε ηξερα πριν αυτο το θαυμα! Ευχομαι να συνεχισεις να κανεις θαυματα σε οσους το εχουν αναγκη! Σας αγαπω! Την ευχη σας να εχω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Στις 17 Απριλίου σε παρακάλεσα να με αξιώσεις να νιώσω την μεγαλύτερη χαρά που μπορει να νιώσει μια γυναίκα.Μετα απο χρόνια προσπαθειών στα τέλη του Μαΐου παιρνω το πιο χαρούμενο νέο!!θα γίνω μαμά!!!Σ´ευχαριστω απο τα βάθη της καρδιάς μου και βοήθησε μας να πάνε ολα καλα και να κρατήσω στη αγκαλιά μου το μωράκι μου γερό. Θα σε μνημονεύω παντα Δοξασμένο το όνομα Σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Αγια Άννα μου μεγάλη η χάρη σου!!!! Βοήθησέ μας να αποκτήσουμε ένα παιδάκι γερο και φωτισμένο! Κάνε το θαύμα σου Άγια μου!! Να σαι πάντα δίπλα σε οικογένειες που θέλουν να τακτοποιήσουν. Μεγάλη η χάρη σου και δοξασμενο το όνομα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Αγια Άννα μου μεγάλη η χάρη σου!!!! Βοήθησέ μας να αποκτήσουμε ένα παιδάκι γερό και φωτισμένο! Κάνε το θαύμα σου Άγια μου!! Να σαι πάντα δίπλα σε οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Μεγάλη η χάρη σου και δοξασμένο το όνομα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Βοήθησε εμάς τους αμαρτωλούς Αγία Άννα μου να αποκτήσουμε παιδιά γερά και δυνατά. Σε παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου βοήθησε μας να γίνουμε γονείς. Μεγάλη η χάρη σου. Δοξάζω το όνομά σου. Δώσε μας αυτή τη χαρά. Σε ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Αγία ´Αννα μου Μεγάλη η Χάρη σου. Βοήθησε μας σε παρακαλώ να πάει καλά αυτή η εγκυμοσύνπου τώρα ξεκίνησε και αξίωσε μας να κρατήσουμε το παιδάκι μας αγκαλιά. Δοξάζω τ´όνομα σου και σε παρακαλώ απ´τη ψυχή μου να μας βοηθήσεις.
  Σ´ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Αγία Άννα μου, πάλι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να προχωρήσει η εγκυμοσύνη μας
  Βοήθησέ μας σε παρακαλώ, να γεννήσουμε το πλασματάκι που μεγαλώνει μέσα μου
  Αγία μου Άννα θέλω να γεννήσω το παιδί μου
  Εκλιπαρώ τη βοήθειά σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. Αγία Άννα σε παρακαλούμε μεσιτευσε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό με τη χάρη Του να γίνουμε γονείς. Σε ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Αγία Άννα μου, σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες να γυρίσουμε από το νοσοκομείο στο σπίτι μας
  Μεγάλη η χάρη σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Βοηθησε με Αγια Αννα να κρατησω στην αγκαλια μου ενα παιδακι.Εχω περασει παρα πολλα. μεσα σε 2 χρονια αλλα δεν το βαζω κατω δεν απελπιζομαι εχω πιστη στο Θεο και προσευχομαι συντομα να με βοηθησετε να κρατησω στην αγκαλια μου ενα παιδακι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Αγία Άννα μου, ιερή , παναγνη και θεοπιστη γυναίκα, κάνε το θαύμα σου σε μένα να αποκτήσω ένα ευλογημένο παιδί. . 2 χρόνια στεναχωριας , απογοητευσεις και μόνο σε σένα και την Παναγία στηρίζομαστε πλέον και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσετε αργά ή γρήγορα. Νιώθω πλέον ήρεμη και έχω ακουμπήσει πάνω σας. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Μαρία 08 Αυγούστου 2016
  Αγία Άννα βοήθησε και μένα να γίνω μανούλα και συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, σ΄ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Αγία Άννα βοήθησε όλα τα ζευγάρια που θέλουν τόσο πολύ να γίνουν γονείς. Μακάρι η αδερφούλα μου να πάρει την απάντηση που θέλει κ όλες οι εγκυμοσύνες να πηγαίνουν καλά. Βοήθησέ μας τους δούλους σου τους αμαρτωλούς. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. Αγία μου Αννούλα κάνε με μανούλα. Ευλογησε με...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Αγία Άννα την συμπόνια σου ζήτω σαν μάνα που είσαι και εσύ να καταφέρω να αποκτησω ενα αδερφακι στην κόρη μου που τόσο το ζητάει,σε παρακαλώ βοήθησε με...είναι τόσο κακό να θέλω και δεύτερο παιδί;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Aγια Αννα ευλογησε μας βοηθησε μασ να γινουμε γονεις .Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Αγία Άννα μου σε ευχαριστώ που με εισάκουσες και μας βοηθάς
  Μεγάλη η Χάρη σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. Αγία Άννα μου βοήθησέ μας να χαρισουμε ενα αδελφακι στο κοριτσακι μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Αγία μου Άννα ιερή και ευλογημένη γυναίκα βοήθησε και εμένα την αμαρτωλή και ανάξια να γίνει ευκαρπη η μητρα μου και να φέρω στον κόσμο ένα υγιές παιδί. Σε Σένα αποθέτω τις ελπίδες μου Αγία μου Άννα υπερευλογημενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Αγία μου Άννα, Παναγία μου και Χριστούλη μου, σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε
  Παρακαλώ και προσεύχομαι εμείς και όλα τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υγιές παιδάκι να βρίσκονται υπό την Σκέπη σας
  Σε εσάς έχουμε ακουμπήσει τα χέρια μας, τις ψυχές μας και όλες τις ελπίδες μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Αγία μου Άννα σε ευχαριστούμε πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Αγία μου ΄Αννα, σε θερμοπαρακαλώ, βοήθησε τη κόρη μου να αποχτήσει και αυτή, το δικό της μωράκι. Βοήθησε τη σε παρακαλώ να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει και να ευλογηθεί με τη βοηθεία του Θεού και αυτή όπως όλα τα ζευγάρια που επιθυμούν το θείο αυτό δώρο... Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Ευλόγησε μας Αγία Άννα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ, ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Αγια μου Αννα ευλογησε μας να αποκτησουμε ενα υγιες παιδακι που τοσο πολυ το επιθυμουμε εγω και ο αντρας μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Αγια Αννα σε ευχαριστω που ακουσες τις προσευχες μου και πηραμε θετικο αποτελεσμα .Βοηθησε μας σε παρακαλω να προχωρησει αυτη η φορα η εγκυμοσυνη μου και επιτελους μετα απο τοσες λυπες και αγωνιες να μπορεσουμε να γινουμε γονεις.Δοξασμενο το ονομα σου ευλογησε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Αγία Αννα σε παρακαλώ δε ικετεύω δώσε μου ένα παιδάκι έχω χάση 5 προσπάθησα με εξωσωματική τίποτα και σε ενάμιση μήνα ξανακάνω προσπάθεια σε παρακαλώ κανε το θαύμα σου να κρατήσω ένα παιδάκι στην αγκαλιά μου να πάνε όλα καλά δεν αντέχω άλλη απογοήτευση λυγίζω προσεύχομαι και παρακαλάω σε σένα Αγία Αννα στο θεό στην παναγία να να ακούσουνε εμένα την αμαρτωλή και να δείξουν έλεος .Δοξασμένο το οναμα σου ευλόγησε με και έμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Αγια Αννα μου ευλογησε μας να προχωρησει η εγκυμοσυνη μου αυτη σε παρακαλω απο τα βαθη της ψυχης μου δωσε δυναμη στις ψυχουλες που προσπαθουν μεσα μου να αναπτυχθουν και να εχω μια τελειομηνη κυηση αυτη την φορα.Αξιοσε μας να γινουμε γονεις.Μεγαληη χαρη σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. Agia mou Anna se iketeuw apo ta vathi tis kardias mou den antexw alli apogoiteusi se parakalw exoume perasei polla me ton adra moy se iketeuw dwse mas ena mwraki thelw toso poli na ginw mana..axiwse me Thee mou eiste i teleutaia mou elpida Agia mou esu kai olokliros o ouranos..voithise mas kai oles tis ponemenes gunaikes pou theloun na apoktisoun paidi kane to thauma sou na kratisoume kai emeis ena dwro tou Theou to pio politimo gia mia gunaika ena paidi apo ta splaxna tis...eulogise mas Agia mou..megaloxari..Amin

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Αγία μου Άννα σε ευχαριστούμε πολύ που μας έφτασες ως εδώ
  Σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας να κρατήσουμε το παιδάκι που μας στείλατε στα χέρια μας
  Σε παρακαλούμε, βοήθησε τους φίλους μας και τους γνωστούς μας και όλους όσους προσπαθούν να αξιωθούν να γίνουν γονείς
  Σε ευχαριστούμε πολύ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Αγια μου Αννα μεσιτευσε στον εγγονο σου και στην κορη σου να μας αξιωσουν να κρατησουμε αυτο το εμβρυο που κυοφορω ως ενα γερο πσιδακι...βοηθησε γλυκια μου Αγία να μεινει, δωσε μας το θσυμα της ζωης γιατι κινδυνευει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Αγία μου αννα σε παρακαλώ βοήθησε όλους όσους δεν έχουν νιώσει την χαρά να την νιώθουν με την χάρη σου και την βοήθεια της Παναγίας και του Χρήστουοσες γυναίκες λαχτάρα μωρό χαρίσετες και άλλο μωρό σε ευχαριστώ που με σξιωσες και έγινα μάνα με τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου ραφαηλ σε παρακαλώ αν περισσεύει Αγία μου αννα χάρισε μου ένα ακόμα μωρό με τα τόσα προβλήματα που έχω ξέρω μόνο ότι μόνο με ένα θαύμα μπορώ να ξανά γίνω μάνα σε παρακαλώ βοηθησεμε να αποκτήσω ένα ακόμα μωρό να νιώσω ξανά αυτό το θείο δώρο η ελπίδα μου δεν παιθενει για μια ακόμα ζωή όλοι λένε ότι δεν γίνεται εγώ πιστεύω στον Θεό στην Παναγία στην δύναμη του Θεού ότι πει εκείνος σε παρακαλώ βοηθαμε για ένα μωρό ακόμα αμήν γενηθει το θέλημα σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. Αγία μου Άννα ευλόγησε μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. Αγία Άννα μου, βάλε το χέρι σου και βοήθησέ μας
  Σε θερμοπαρακαλώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Αγία μου Άννα βοήθησέ μας με τη Χάρη σου να φτάσουμε στη γιορτή σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. Αγία μου Άννα μακάρι να είμαι έγκυος το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.θελω τόσο πολύ ένα παιδάκι . Μεγάλη η χάρη σου.Σε παρακαλώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου μακάρι να είμαι έγκυος.Βοηθησε με Αγία μου Άννα με το θέλημα του Θεού να έχω ένα μωράκι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. Αγια μου Άννα μεγαλη η χαρη σου και δοξασμενο το ονομα σου βοηθησε και εμενα την ταπεινη σου δουλη να κρατησω στην αγκαλια μου και εγω ενα μωρακι θα σε παρακαλαω καθε μερα με δακρυα στα ματια για να με ακουσεις και να κανεις και σε εμενα το θαυμα σου Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΑΞΙΩΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΕΚΛΗΠΑΡΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΡΩΤΟ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. Αγια Αννα ευλογησε κ εμάς να αποκτησουμε ενα παιδακι... 3 χρονια υποφέρουμε.Απο τοτε που εμαθα για σένα, συνεχεια προσευχομαι και σ εκλιπαρώ να παρεις τον πονο απο την ψυχη μας... Εχω κανει ταμα σε σενα κ αν βγει κοριτσακι, θα παρει το ονομα σου.Συγχωρεσε τις αμαρτίες κ τα λάθη μας. Σε εκλιπαρουμε με πονο ψυχης να μας ακουσεις κ να μας κάνεις να χαμογελασουμε ξανα... Σ ευχαριστω πολύ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Αγία μου Άννα, σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να κρατήσουμε στην αγκαλιά μας το παιδάκι μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. Αγία μου Άννα αγαπημένη...Ευλόγησε κ εμάς τους αμαρτωλούς να γίνουμε γονείς που τόσο το λαχταρά η καρδιά μας! Μετά από πέντε χρόνια προσπαθειών, πολλών δυσκολιών και μιας παλίνδρομης κύησης πλέον ελπίζουμε μόνο σε θαύμα. Σ'εκλιπαρώ ελέησε με την αμαρτωλή και βάλε το χέρι σου να πετύχει αυτήν την φορά η προσπάθεια μας και να κρατήσουμε κ εμείς ένα γερό κ φωτισμένο παιδάκι στην αγκαλιά μας. Δοξασμένο το όνομα σου και ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΑΝΝΑ, παραμονή της εορτής σου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. Σήμερα στη χάρη σου θα κάνω προσευχή...κάθε μέρα κάνω προσευχή...γενηθητω το θέλημα σου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. Αγία Άννα μου σε ευχαριστώ που εισάκουσες τις προσευχές μας!Το θαύμα έγινε μια ημέρα πριν τη γιορτή σου και έφερε ευλογία στο σπίτι μας! Αγία μου Άννα, έχε τον υπό τη σκέπη σου!!! Μεγάλη η χάρη σου!!! Ευλόγησε σε παρακαλώ και τους φίλους μας με καρπό κοιλίας! Αγαπητοί μου αναγνώστες/χριστιανοί, Ο Θεός υπάρχει! Θαύματα γίνονται! Η πίστη σώζει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. Αγία Άννα μου, σ' ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που άκουσες τις προσευχές μας και κάναμε το πρώτο βήμα...!!! Το τεστ που έκανα βγήκε θετικό και τώρα ανυπομονούμε να μας πει ο γιατρός ότι όλα είναι καλά!... Βοήθησε το μωράκι μας να κρατηθεί... δώσε σε μένα δύναμη και υγεία να βγάλω εις πέρας αυτή την αποστολή!... Προσεύχομαι κ θα προσεύχομαι κάθε μέρα σε σένα... Σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι δίπλα μας...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Αγία Άννα σε ικετεύω να μας δώσεις δύναμη και υγεία σε εμένα και την γυναίκα μου και το θείο δώρο της γέννησης ενός παιδιού αμήν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. Αγία ΄Αννα και γω σε ικετεύω ταπεινά να μην είναι εξωμήτριο και να αποβει μια κανονική εγκυμοσύνη για την κόρη μου... Ας γίνει το θάυμα σου Αγία ΄Αννα... Συγχώρα με ΄Αγία ΄Αννα.. Η ταπεινή δούλη του Θεού Ελένη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. Η συνηφαδα μου εκανε τα παιδακια της με τον κανονα σου Αγια μου!!!Μεγαλη η χαρη σου σε παρακαλω δωσε κ σε μενα την στειρα τον απογονο σου κυριως να κανω πατερουλι τον αντρα μου.Μονο αυτον σκεφτομαι κ στενοχωριεμαι.θελω να με αξιωσεις για να το ζησει κ ο αντρουλης μου που ειναι πολυ καλος.Αυριο θα εχουμε τα αποτελεσματα της γονομοποιησης ενος μονο ωαριου κ να μου πουν αν ειναι ικανο να το μεταφερουν στη μητρα μου.Ευλογησε το κ βοηθησε το σε παρακαλω Αγια Αννα μου μεγαλοχαρη κ θαυματουργη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΜΑΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ,ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ...ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΗ ΜΑΝΟΥΛΑ, ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ! ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ, ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ...ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΕΝΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ...

   Διαγραφή
 147. Αγία Άννα μου, βοήθησέ μας να πάνε όλα καλά και τον Αύγουστο να κρατήσω στην αγκαλιά το μωράκι μας!.. Σ' ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για το δώρο που μας έκανες μετά από τόσα χρόνια πόνου... Προσεύχομαι κάθε μέρα σε σένα... Δώσε μου υγεία και δύναμη να φέρω το παιδί μου στον κόσμο!... Σ΄ευχαριστώ πολύ για όλα! Το ξέρω ότι με ακούς και ότι θα βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να βγουν από τη δυστυχία και να κάνουν αυτό το όνειρο ζωής, πραγματικότητα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. Αγία Άννα, μεγάλη η χάρη σου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή και δέξου την προσευχή μου. Εσύ ξέρεις τι ζητώ. Εσυ που εγινες μητέρα της μητέρας του κόσμου. Βοήθησέ μας με το σύζυγο να τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. Αγια μου Αννα σε παρακαλω βοηθησε με τωρα που κανω αλλη μια προσπαθεια μετα απο τοσες δωσε μου την ευχη σου να γινω μητερα και αν κανω κοριτσακι θα το βγαλω Αννα Μαρια.βοηθησε και ολες εκεινες τις κοπελες που προσπαθουν και δεν μπορουν και να εχουν μια ευλογημενη γεννα. Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. Αγία Άννα,συγχώρεσε μας τους αμαρτωλούς,και με τη δύναμή σου ευλογησε κι εμάς να νιώσουμε γονείς.Χάρισε μας με ενα υγιέστατο παιδάκι.Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. Αγια αννα μου βοηθησε την κορη μου να μεινει εγκυος,να νιωσει τη χαρα της μητροτητας.βοηθησε και ελεησε αγια μητερα της παναγιας μας,ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. Αγία μου βοήθησε πρώτα όλες τις ταλαιπωρημενες γυναίκες να γίνουν μανούλες και τελευταία εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. βοηθησε μας τους αναξιους......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. Αγια Αννα,συγχωρεσεμε την αμαρτωλη και ακουσε την προσευχη μου.Ζητω απ τα βαθη της ψυχης μου,να μας κανεις γονεις...χαρισε μας ενα υγιεστατο μωρακι!αμην Κυριακή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Αγια Αννα, σε ευχαριστω και σε παρακαλω βοηθησε μας να εχουμε υγεια και να γινουμε γονεις αυτη τη φορα.Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 157. Αγία Αννα κάνε με μάνα.... Βοήθησε με να κρατήσω και εγώ στην αγκαλιά μου ένα μωράκι! Μεγάλη η χάρη σου και το όνομα σου!!! Περιμένω εδώ και 20 χρόνια να έρθει και η δικιά μου σειρά.
  Γεωργία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Αγια μου Αννα βοηθησε με να κανω ενα παιδι σε παρακαλω, σε παρακαλω αξιωσε με να γινω μανα Αναστασια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. Αγια μου Αννα βοηθησε με να κανω ενα παιδι σε παρακαλω, σε παρακαλω αξιωσε με να γινω μανα Αναστασια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. Αγια μου Αννα βοηθησε με να γινω μανα, αξιωσε με σε παρακαλω να κανω ενα παιδακι..Αναστασια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. Αγια Άννα βοήθησε μας να αποκτήσουμε ένα παιδάκι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. Αγια μου αννα σε ικευτευω βοηθησε με να καταφερω να αποκτησω ενα παιδακι με τον αντρα μου προσπαθουμε εξι χρονια τωρα με διαφορες μεθοδους κ δεν ταe Τα εχουμε καταφερει σε παρακαλω βοηθησε μας τοεχω πολυ αναγκη σε ευχαριστω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. Αγια Αννα, εσενα που αξιωσε ο Θεος να τεκνοποιησεις σε προχωρημενη ηλικια εσενα που περιμενες με καρτερια το θελημα του Θεου εσενα που σε αξιωσε να φερεις στον κοσμο την μητερα του Κυριου μας εσενα που υπεμεινες τοσο πονο, μεσητευσε και για μενα την αναξια δουλη του Θεου να νιωσω την χαρα της μητροτητας και να μου δωσεις με τη μεσητεια και της Παναγιας μας ενα γερο παιδι και εγω στην εκκλησια θα το φερω για να γινει Χριαστιανος


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 165. Αγια μου Αννα σε αγαπω πολυ!!! Βοηθησε ολες τις γυναικες να γινουν μανουλες και να κρατησουν τα μωρακια τους σφιχτα στην αγκαλια τους!!Νιωθω τον πονο τους κ την αγωνια που περνουν καθε μηνα περιμενοντας το πολυποθητο νεο της εγκυμοσυνης!Μεσιτευε για ολους μας στον Κυριο μας!!Εσεις ειστε γιατροι μας κ οδηγοι μας!Βοηθα κ εμενα Αγια μου Αννα που 9 χρονια κλαιω ποτε κρυφα ποτε φανερα για τις ατυχιες μου κ το παιδακι που δεν εχω κρατησει ακομα!Σε αγαπω Αγια Αννα μη με ξεχνας!!!Μαρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Αγία Άννα ευλογημένη Εσύ που σε αξιωσε ο Θεός και γέννησες την Παναγία μας και που τόσα χρόνια περιμενες καρτερικά να σε Βοηθησει ο Κυριος σε ικετεύω μεσητευσε στον Εγγονό σου και στη Κόρη σου το Χριστό μας και την Παναγία μας να μου χαρίσουν και εμένα ένα παιδάκι που τόσο λαχταρω!!! Μη με ξεχνάς Αγία Άννα μου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Αγία Άννα ευλογημένη Εσύ που σε αξιωσε ο Θεός και γέννησες την Παναγία μας και που τόσα χρόνια περιμενες καρτερικά να σε Βοηθησει ο Κυριος σε ικετεύω μεσητευσε στον Εγγονό σου και στη Κόρη σου το Χριστό μας και την Παναγία μας να μου χαρίσουν και εμένα ένα παιδάκι που τόσο λαχταρω!!! Μη με ξεχνάς Αγία Άννα μου!!!Σεβαστή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 168. Αγία Άννα, μεγάλη η χάρη και τα θαύματά σου.. Αξίωσε μας με τη χαρά της μητρότητας και συγχώρεσε τα λάθη και τις αμαρτίες μας.. Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 169. Αγία Άννα βοήθησε κι εμένα να τεκνοποιησω, προσπαθώ 8 χρονια με 2 χειρουργεία στη πλάτη μου κ παω για τρίτο κ 5 αποτυχημένες εξωσωματικές! Ειμαι σε πρόωρη εμμηνόπαυση κ κανω φυσικό κύκλο αλλά..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. Βοήθησε με , Αγία μου Άννα , να τα καταφέρω αυτή την φορά ! Όπλισε με δύναμη και κουράγιο όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. Αγια Αννα μου γιατι μας το εδωσες και μας το πηρες πισω.... ξερω οτι ολα για καποιο λογο γινονται... ομως η ψυχη μου δεν αντεχει αλλο πονο... ειχα πει πως αν τελικα τα καταφερουμε κ ειναι κοριτσι, θα το βγαζαμε Αννα-Μαρια.. προσπαθουσαμε 3 χρονια κ μολις το εταξα, εγινε, και ηταν κοριτσι....! Βοηθησε μας να το ξαναζησουμε και να το φτασουμε ως το τελος.... προσευχομαι καθημερινα σε σενα.... σ ευχαριστω πολυ... ξερω οτι μ ακους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 172. Αγια μου Αννα ευλογησε μας να αξιωθουμε και εμεις να γινουμε γονεις,ειμαστε πολυ αγχωμενοι κ εγω απογοητευμενη.δωσε μας την χαρα να φερουμε και εμεις μια ζωη στον κοσμο.να μην χρειαστει να μπουμε στην διαδικασια της εξωσωματικης...σας παρακαλω Αγια μου Αννα...Α&Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 173. Ευχαριστώ Αγία Αννα που με άκουσες. Βοήθησε σε όλες τις γυναίκες που το αναζητούν να γίνουν μανάδες υπό την ευλογία σου, οπωσ και εγώ με τη βοήθεια σου μπόρεσα να γεννησω το μωράκι μου. Δοξασμενο το όνομα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 174. Βοηθησε μας Αγια Αννα.Αξιωσε με να γινω μανα.Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 175. Αγία Αννα κάνε με μανα...περιπου 6 χρόνια προσπαθούμε για ενα μωρακι και δεν τα έχουμε καταφερει. Σε σένα πιστεύω και προσεύχομαι Μητέρα της Παναγίας μας να μας αξιώσεις να κρατήσουμε στην αγκαλιά μας ενα μωρακι. Δώσε μας πίστη και δυναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Βοήθησε όλα τα ζευγάρια που ποθούν να γίνουν γονείς να τα καταφέρουν.Μονο εσύ μπορείς να καταλάβεις τον πόνο μιας γυναίκας που προσπαθεί και μονο εσύ μπορείς να είσαι στήριγμα μας.... Αξίωσε μας Αγια Αννα να γίνουμε γονεις...Ε+Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 176. Αγία Αννα κάνε με μανα...περιπου 6 χρόνια προσπαθούμε για ενα μωρακι και δεν τα έχουμε καταφερει. Σε σένα πιστεύω και προσεύχομαι Μητέρα της Παναγίας μας να μας αξιώσεις να κρατήσουμε στην αγκαλιά μας ενα μωρακι. Δώσε μας πίστη και δυναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Βοήθησε όλα τα ζευγάρια που ποθούν να γίνουν γονείς να τα καταφέρουν.Μονο εσύ μπορείς να καταλάβεις τον πόνο μιας γυναίκας που προσπαθεί και μονο εσύ μπορείς να είσαι στήριγμα μας.... Αξίωσε μας Αγια Αννα να γίνουμε γονεις...Ε+Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Αγία Άννα μου... μέρα νύχτα προσεύχομαι σε σένα και την Παναγία. Το ξέρω ότι με ακούς και με στηρίζεις... βοήθησέ με να κυοφορώ ένα υγιές μωρό και να πάνε όλα καλά... το έχουμε πολλή ανάγκη να πάνε όλα καλά αυτή τη φορά! Ευλόγησέ μας Αγία Άννα μου... σ' ευχαριστούμε πολύ για όλα μέχρι τώρα... Αν είναι κορίτσι, θα βγει Άννα-Μαρία. Ανυπομονώ να εκπληρώσω το τάμα μου σε σένα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. Βοήθησε μας, Αγία Άννα να αποκτήσουμε παιδάκια γερά και Θεοφωτιστα, προσπαθούμε 3 χρόνια και δεν τα έχουμε καταφέρει, σε παρακαλώ βοήθησε μας,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 179. Agia Anna mou!Se zito apo ta bathi tis kardias mou, Boithiseme na apoktisoume ena paidaki! Boithise se parakalo kai olous tous allous pistous pou proseuxontai kai elpizoun. Megali h xarh sou. Doksazmeno to onoma sou

  Evangelia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 180. Αγία Άννα μου σε παρακαλώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου μετά από 19 χρόνια ακαρπων προσπαθειών, πόνου και αγωνίας, για την απόκτηση ενός παιδιού αρχές Αυγούστου θα κάνουμε 1 ακόμα ύστατη προσπάθεια εξωσωματικής. Σε παρακαλώ με όλη την δύναμη της ψυχής μου βοήθησε μας αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά και να φέρω στον κόσμο 1 ή 2 όσα μας αξιώσεις υγειεστατα παιδάκια.Το θέλουμε πάρα πολύ και εγώ και ο άντρας μου. Τη Χάρη σου θα έρθουμε να προσκυνήσουμε.Βοηθησε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 181. Αγια Αννα δοξασμενο τ ονομα σου βοηθησε κι εμας τους δουλους σου ν αποκτησουμε το μωρακι που τοσο επιθυμουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. Αγία μου Άννα δοξασμένο το όνομά σου.. Βοήθησε σε παρακαλώ την αδερφή μου να μείνει έγκυος ..Χάρισέ την καρπό κοιλίας ,σε παρακαλώ Αγία μου απο τα βάθη της ψυχής μου . Εσύ ξέρεις αν πρέπει να μείνει έγκυος ή όχι,ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου και του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ότι γίνει ας γίνει προς Δόξα Κυρίου.. Αν είναι το θέλημα Του Κυρίου να μην αποκτήσει παιδί απάλυνέ μας τον πόνο .. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ με όλη την δύναμη της ψυχής μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. Αγια Αννα την βοηθεια σου. Βοηθησε και μενα να αποκτησω ενα υγιεστατο μωρακι. Σε παρακαλω Αγια Αννα μου. Βοηθησε και ολες τις γυναικες του κοσμου να κρατησουν ενα μωρο στην αγκαλια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Αγαπημενη μου Αγία Άννα προσευχόμαστε σε σένα να μας χαρίσεις ενα παιδάκι. Σε ευχαριστω μ+θ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. Αγία Άννα συγχώρεσε σε με για οτι αμαρτίες εχω κάνει στην ζωή μου! Αξίωσε με να γίνω μάνα και χάρισε παιδάκια σε οσα ζευγάρια το επιθυμούν! Χάρισε μου ενα παιδακι και αν ειναι κοριτσακιθα της δώσω το όνομα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. Αγία μου Άννα σε παρακαλώ αξίωσε με να γίνω μητέρα!! Χάρισε μου ενα παιδάκι!!! Βοήθησε εμένα και οσα ζευγάρια επιθυμούν να κάνουν ενα παιδάκι!! Βοήθεια μας!Αμήν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 187. Αγία Αννα βοηθησε με να αποκτησω και εγω ενα παιδακι. Ειναι η δευτερη φορα που κανω εξωσωματική και περιμενω πως και πως να βγουν θετικα τα αποτελεσματα...Βοηθησε με και εμενα και ολες τις ατεκνες γυναικες να γινουμε μανουλες... Αμήν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 188. Αγία μου Άννα, Αγία μου Άννα, σε παρακαλώ με όση δύναμη έχω χάρισε στην αδερφή μου ένα μωράκι , αξίωσέ την να γίνει μανούλα για μια ακόμη φορά,δώσε σε όλους μα αυτή την χαρά και σε όλους όσους σε επικαλούνται . Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου και το όνομά Σου .ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 189. Την παράκληση της γιατι δεν μπορώ να την βρώ πλέον στο youtube να την ακούσω αλλά ούτε και σε αυτή τη σελίδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 190. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΖΗΓΟ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ..ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΟΛΟΨΥΧΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΊΝΗΣΑΜΕ..ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 191. Αγια αννα συνχωρεσε μας και δωσε μας και εμας ενα υγειεστατο μωρακι σε ικετευω ,ευλογησε μας και βοηθησε μας,μεγαλη η χαρη σου,βοηθεια μας !κυριακη -παυλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 192. Αγια Αννα εχασα 3 μωρα...σημερα ηρθα στο Ναο σου να σε παρακαλεσω να πανε ολα καλα την επομενη φορα..σε ικετευω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 193. Αγία Άννα βοήθησε όλα τα ατεκνα ζευγάρια που υποφέρουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή