Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΟΛΕΘΡΙΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ "ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ"

Από τον "Εθνικό Αγωνιστή" (προφίλ facebook).

Σχολιάζει στην Φαυλοκρατία ο Νικ. Α. Αντωνακέας
http://1.bp.blogspot.com/-p_tjSHd3hxw/UOxmBZpRHiI/AAAAAAACNio/E2XT6vUOF4Q/s640/Image.ashx.jpg«Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας, ότι καθ΄άπασαν την από του 1909 μέχρι του 1935 περιπετειώδη δια την Ελλάδα είκοσιπενταετίαν, το κυριότερον πρόσωπον επί της πολιτικής σκηνής υπήρξεν ο Ελ. Βενιζέλος.
Δυστυχώς, μετά τον ένδοξον πόλεμον του 1912, η ευτυχία της χώρας προσέκρουσεν επί κακοποιού πνεύματος, το οποίον κακή τη μοίρα έφερεν ενταύθα η συρροή διαφόρων ατυχών περιστάσεων. Ο Ελ. Βενιζέλος υπήρξεν ο μοιραίος πολιτικός ηγέτης, ο οποίος υπερέβη και τον Αλκιβιάδην εις ολέθριας και αντεθνικάς πράξεις.
Ούτος τας μεν ενόπλους δυνάμεις διέθετε δια την εξυπηρέτησιν των ξένων συμφερόντων και του κόμματός του, τας δε ηθικάς βάσεις της Πολιτείας υπέσκαψε και αποσυνέθεσε. Τα πάντα εν τω κράτει κατεξευτέλισεν, ανήγαγε δε εις δόγμα και επεβράβευσε το έγκλημα, την αδικίαν, το ψεύδος, την συκοφαντίαν, την αγυρτίαν, την ανηθικότητα, την εξαχρείωσιν, την προδοσίαν και την λεηλασίαν του δημοσίου χρήματος… 

Ενώ από του έτους 1917 εγκαθίδρυσεν εις την χώραν απαίσιαν τυραννίαν. Αι καταδιώξεις, τα έκτατα στρατοδικεία, αι εκτελέσεις, αι δολοφονίαι, αι εξορίαι, αι επεμβάσεις εις την δικαιοσύνην, αι αθρόαι απολύσεις υπαλλήλων, αι αποτάξεις αξιωματικών, η μεταβολή στρατού, στόλου και σωμάτων ασφαλείας εις όργανα του κόμματος, η προσπάθεια βενιζελοποιήσεως του κράτους, δια της εκ μέρους των πιστών οπαδών του καταλήψεως όλων των θέσεων εις  τον στρατόν, την χωροφυλακήν, την διοίκησιν, την δικαιοσύνην, τας τράπεζας, τα ιδρύματα και παντού, έπληξαν ανεπανορθώτως την ενότητα του Έθνους, μετέβαλον το κράτος εις βενιζελικόν φέουδον, ανέκοψαν την εξέλιξιν και την ευημερίαν του τόπου και κατέστησαν προβληματικήν την ανασυγκρότησίν του… Ούτος εκήρυξε το δόγμα της επεμβάσεως των ξένων εις τα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδος, δηλαδή το δόγμα της υποτελείας και μειώσεως των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου