Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ. Κ. ΠΛΕΥΡΗ "Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ"

Πρόλογος
Επανειληµµένως τονίζεται από διαφόρους, ότι ο λαός πρέπει ναενθυµήται την ιστορίαν του. Ορθόν. Όποιος ενθυµείται το παρελθόν,διδάσκεται δια το παρόν και το µέλλον. Ορθόν. Λέγουν ακόµη, ότι οι λαοί που λησµονούν είναι καταδικασµένοι να υποπέσουν εις λάθη.Ορθόν.Ύπό το πνεύµα των ανωτέρω απόψεων επιθυµώ µε την έκδοσιντης παρούσης εργασίας να συνεισφέρω στην λαϊκήν µνήµην, πράγµαδια το οποίον ασφαλώς ουδείς θα έχη αντίρρησιν. Υποθέτω.Μέχρι τώρα εσηµειώθη το φαινόµενο να κατηγορήται η ∆εξιάπαράταξις και κατά κόρον επανελήφθη το υστερικόν σύνθηµα:
«ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά».

Το σύνθηµα αυτό το φωνάζουν κυρίως εκείνοι, οι όποιοι ευθύνονται µε αποτρόπαια εγκλήµατα, τα οποία διέπραξαν εις βάρος του Ελληνικού Λαού και µε κραυγαλέας εθνοπροδοσίας.Ταυτοχρόνως, ουδείς δεξιός πολιτικός η µη διαµαρτύρεται. Οι δεξιοί ανέχονται να υβρίζωνται και να κατηγορούνται από αποδεδειγµένουςενόχους εγκληµάτων και προδοσιών. ∆ιατί; ∆ιότι είτε φοβούνται, είτευπέστησαν πλύσιν εγκεφάλου και ενώ έπρεπε να ήσαν κατήγοροι µετεβλήθησαν ψυχολογικώς εις κατηγορουµένους. Αυτό επιβάλλεται να σταµατήση. Η ιστορική αλήθεια
πρέπει να αποκατασταθή.Σκοπός επίσης του παρόντος είναι η συµβολή του στηνδηµοσιότητα της αληθείας. Τα γεγονότα, όπως απετυπώθησαν ειςφωτογραφίας και κείµενα οµιλούν από µόνα των και δεν χρειάζονταισχόλια η επεξηγήσεις. Τα πάντα φαίνονται καθαρώς, όπως ακριβώςείναι.
Οµιλούν και πράττουν οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της Αριστεράς, άκρας και µή, που έκαναν ειδεχθείς κακουργίας και προδοσίας.Κάποτε κάποιος οφείλει να τολµήση και κατά πρόσωπον ναδιακήρυξη την αλήθειαν. Τούτο πράττω, ως ελάχιστον χρέος έναντιτων θυµάτων της αριστεράς θηριωδίας και εθνοπροδοσίας. Ήλθεν επί τέλους η ώρα να µάθη η Ελληνική Νεολαία τηνάλήθειαν. Τέλος στην παραπληροφόρησιν. Τέλος στον αποπροσανατολισµόν. Η ώρα της αληθείας εσήµανε.
Γνωρίζω ότι µε το βιβλίο µου θα προκαλέσω. Αδιαφορώ. Τοµοναδικόν µου µέληµα είναι να είµαι ειλικρινής. Και πράγµατι λέγωτην αλήθειαν, επειδή παρουσιάζω στοιχεία, που όλα προέρχονται απότους αριστερούς. Τους εξαναγκάζω να αυτοαποκαλυφθούν καιεύχοµαι να παύση ο λαός να ξεχνά τι σηµαίνει Αριστερά.
Η εγκληµατική και προδοτική παράταξις µε ψυχήν το ΚΚΕ και ταόργανα του (ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ κ.τ.λ.) που αιµατοκύλισε και κατεπρόδωσε την Ελλάδα ευθύνεται, δια την είσαγωγήν της σφαγής ως µέσου πολιτικής πάλης. Αι πολιτικοί αντιθέσεις µπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν µε τας ανθρωπίνους σχέσεις. Αυτό επιβάλλει η λογική και η ηθική. Αντιθέτως, η εγκληµατική παράταξις του ΚΚΕ παρεµέρισε κάθε άνθρωπίνην σχέσιν και αντιµετώπισε τον πολιτικόν της αντίπαλον όχι µε επιχειρήµατα, αλλά µε το σφάξιµο!
Όποιος δεν είναι µαζί µας, σφάξτε τον. Βγάλτε του τα µάτια. Σπάστε του τα κόκκαλα. Κρεµάστε τον. Έτσι ακριβώς υπήρξε η τακτική του αριστεροκοµµουνισµού, που θα την ιδήτε παρακάτω.Τώρα µήπως είναι διαφορετικοί; Αµφιβάλλω. ∆ιατί; ∆ιότι δεν µετανοούν διά τα εγκλήµατα των, τα όποια µάλιστα επαινούν και ακόµη κατηγορούν τα θύµατα των. Το κονσερβοκούτι, η εξόρυξις οφθαλµών, οι ακρωτηριασµοί, αι δολοφονίαι, τα βασανιστήρια πρέπεινα καταγγελθούν κι όχι να αποσιωπηθούν.Αισθάνοµαι την ανάγκην να κατακρίνω τους ψευτοδεξιούς πολιτικούς, οι οποίοι δεν ετόλµησαν µέχρι τώρα να κάνουν παρεµφερείς εκδόσεις. Μονάχα ψήφους της δεξιάς γνωρίζουν να υφαρπάζουν. Εντροπή τους.Τα προδοτικά κείµενα και αι φωτογραφίαι φρίκης, που δίδωστην δηµοσιότητα να τα προσέξη ιδιαιτέρως η ευαίσθητος νεολαίαµας. Να συγκινηθή από την τραγωδία του Έθνους µας και να σφίξη τα δόντια. Η ώρα της Τιµωρίας θα έλθη. Τιµή και δόξα στους νεκρούς. Το αίµα των θα βαρύνη αιωνίως τους δολοφόνους. Από λογικής και ηθικής απόψεως είναι τελείως απαράδεκτος η αδιαφορία των θυµάτων της κοµµουνιστικής θηριωδίας. Συγκεκριµένως, επανειληµµένως οι εγκληµατίαι του ΚΚΕ έσφαξαν Έλληνας. Οι γονείς αυτών η τα παιδιά των ανεπιτρέπτωςπαραµένουν αδιάφορα. Αδρανούν. Εγνώρισα πολλούς οι όποιοι µουείπαν: «τον πατέρα µου τον έσφαξαν οι κοµµουννισταί..». Στην απορίαν µου: «Και τι κάνεις;» απήντησαν απλοϊκώς: «Τι να κάνω;».Έγινε εποµένως τόσο βαθεία πλύσις εγκεφάλου, ώστε οι στενοί συγγενείς των θυµάτων αποφεύγουν ακόµη και να οµιλήσουν διατους ιδικούς των, οι οποίοι εδολοφονήθησαν ή εβασανίσθησαν από τους σφαγείς του Ελληνικού Λαού, κατά την διάρκειαν των αιµοσταγών «γύρων». Συµβαίνει µάλιστα και το απίθανον, οι κοµµουνισται να διαµαρτύρωνται, όταν τελήται µνηµόσυνον, δια τα θύµατα των. Τί άλλο µένει να ανεχθώµεν; Πράγµατι είναι προκλητική αυθάδεια της αριστεράς, η οποία αποκαλεί τα µνηµόσυνα των σφαγιασθέντων «εορτές µίσους» ενώ το αληθές είναι, ότι ούτε περί εορτών πρόκειται, ούτε περί µίσους. Τα παιδιά, οι γονείς και οι συγγενείς των θυµάτων έχουν θρησκευτικόν καθήκον και οπωσδήποτε δικαίωµα νατιµήσουν την ιεράν µνήµην των νεκρών των. Τελούν λοιπόν µνηµόσυνον στον χώρον της θυσίας (Μελιγαλά, Φενεό,Περιστέρι, Ούλεν κ.τ.λ.) και οι αριστεροί κραυγάζουν περί«εορτών µίσους». Τα ίδια γράφουν και αί εφηµερίδες, τα ίδια λέγουνκαι οι πολιτικοί. Αίσχος. Οι ∆εξιοί τελικώς προσέρχονται µε δισταγµό,όσοι προσέλθουν. Ολίγοι είναι οι γενναίοι, οι οποίοι αντικρούουν τηναριστεράν προπαγάνδαν. Η Αριστερά επιδιώκει να λησµονήση ο λαός την αλήθειαν. Εις τα γεγονότα αντιτάσσει την προπαγάνδα, µεσυνέπειαν οι ίδιοι οι παθόντες οι ∆εξιοί, να αισθάνονται ένοχοι (!)που ήσαν θύµατα.Αυτά πρέπει να τελειώσουν και θα τελειώσουν, όπως πάντοτετελειώνουν όλα τα ψεύδη. “Εως τότε υποµονή. Όχι όµως περαιτέρω ανοχή. Οι αριστεροί πρέπει να καταγγελθούν, δια τα εγκλήµατα και τας προδοσίας. Το σύνθηµα των «ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει ∆εξιά» καταρρέει προ της πραγµατικότητος. Αι συκοφαντίαι ειςβάρος της ∆εξιάς θα διαλυθούν. Η αλήθεια θα λάµψη. Η αλήθεια θανικήση το ψεύδος. Ωστόσον ανακύπτουν βαρύταται εύθύναι κατά των πολιτικών, οι οποίοι συνηλλάγησαν µε την αριστεράν, µετά τον τριετή συµµοριτοπόλεµον. Ενώ ήσαν ακόµη ανοικτοί οι τάφοι και δεν είχανεπουλωθεί αι πληγαί των τραυµατιών Στρατιωτών του Έθνους, οιπολιτικάντηδες µε αµνηστίας και αφέσεις αµαρτιών επέτρεψαν στους κοµµουνιστάς να συµµετάσχουν, εις τας εκλογάς. Έτσι ενεφανίσθητο άθλιον φαινόµενον, οι ∆εξιοί νεκροί και οι αριστεροί στη Βουλή.Τα θύµατα εσάπισαν εις τάφους, ενώ οι θύται, πλουσιοπαρόχως αµειβόµενοι βουλευταί κ.τ.λ. Το αµείλικτον ερώτηµα παραµένει:ποιός ενίκησε στον συµµοριτοπόλεµον; Εν τω µεταξύ, ο καπετάν Χάρος (έσφαξε 800 Έλληνας) διεµαρτύρετο, διότι εξωρίσθη (!) υπό της 21ης Απριλίου…∆ι’ όλας αυτάς τας βάναυσους αδικίας κατά της ∆εξιάς, κάποιοιπρέπει να πληρώσουν. Και θα πληρώσουν. Ενθυµηθήτε µε, κάποτ εθα τους έλθη ο λογαριασµός. Καθυστερηµένος, βεβαίως, αλλά θα τους έλθη.
Ουδέποτε δι’ ουδένα λόγον θα κρύψω τας σκέψεις µου.Σκέπτοµαι µεγαλοφώνως. Αγανακτώ όταν βλέπω τους εθνοπροδόταςεγκληµατίας Μάρκο Βαφειάδη και Νίκο Ζαχαριάδη να κηδεύονται µέτην Ελληνικήν Σηµαίαν, µε τας ευλογίας της Εκκλησίας, άθεοι όντες,και µε την συνοδείαν τεθλιµµένων πολιτικών όλων των παρατάξεων.Η «Νέα ∆ηµοκρατία» απέστειλε τον βουλευτήν της κ. Βύρωνα Πολύδωρα στην κηδεία του Ζαχαριάδη, όπου κατέθεσε στέφανον! ∆ηλαδή, τι ετίµησε η Ν.∆. στον Ζαχαριάδη; Ούτε µπορώ να µην αγανακτήσω όταν βλέπω τον εθνοπροδότη εγκληµατία Φλωράκη (καπετάν Γιώτη) να οµιλή στην τηλεόρασιν, ενώ γνωρίζω ότι πρόκειται περί ειδεχθούς σφαγέως του Ελληνικού λαού, ο οποίος έπρεπε προ πολλού να είχε απαγχονισθή. Εφθάσαµεν στο σηµείον ο τ. Υπουργός ∆ικαιοσύνης Γιαννόπουλος να έχη στο γραφείο του φωτογραφία του αρχισφαγέως Βελουχιώτη. Και πολλά άλλα. Υπάρχει πάντως Θεία ∆ίκη.Είναι µια αλήθεια που πρέπει να την δεχθούν όλοι. ∆ηλαδή, ότιαι πολιτικαί ιδεολογίαι δεν έχουν µόνον καλά ή µόνον κακά. Οι φανατικοί κατά τρόπον παράλογον υποστηρίζουν πώς όλα όσα πιστεύουν είναι ορθά και όλα όσα πιστεύουν οι αντίπαλοι των είναιλ άθος.Τούτο εφαρµόζουν οι αριστεροί, οι οποίοι διακηρύσσουν, ότι όλα τα κακά προέρχονται από τους ∆εξιούς. Η ∆εξιά παράταξις είναι η άρνησις, η οπισθοδρόµησις, η αντίδρασις, ενώ η Αριστερά είναι η πρόοδος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία κ.τ.λ.Επί πλέον οι αριστεροί «κατηγορούν» τους ∆εξιούς ως φασίστας. Ενώ αυτοί είναι οι δηµοκράται. Μέχρι που και οι κουκουέδες, οι τυφλοί οπαδοί της τυραννικής τέως Σοβιετικής Ενώσεως, αποκαλούν τους ∆εξιούς φασίστας. Πραγµατικώς αποτελεί γελοιότητα, οι σταλινικοί να αυτοαποκαλούνται δηµοκρατικοί και να χαρακτηρίζουν τους ∆εξιούς ως φασίστας.Το πολιτικόν πάθος εσκότισε τον νουν. Έχω υποστεί προσωπικώς τας συνεπείας αυτής της σχιζοφρενικής αντιλήψεως. Ο αριστεροµαρξισµός και αι παραφυάδες του µε χαρακτηρίζουν φασίστα. Ενθυµούµαι ότι εις κάποιαν τηλεοπτικήν συζήτησιν οι αριστεροί εδήλουν ηγανακτισµένοι «ότι δεν συνοµιλούν µε τον φασίστα Πλεύρη». Στην Νοµικήν Σχολήν έσπασαν τας θύρας του αµφιθεάτρου, δια να µη λάβω µέρος εις συζήτησιν. Εις την Ν.Σµύρνην εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις και εκάλεσαν τον λαόν να δράση, δια να µην οµιλήσω. Τα ίδια στην Θεολογικήν Σχολήν και ειςπλήθος περιπτώσεων οι αριστεροµαρξισταί προέβησαν ειςβιαιοπραγίας ή ηρνήθησαν να οµιλήσουν µαζί µου.
Μολαταύτα οι κύριοι αυτοί υποστηρίζουν τον Λένιν, τον Κάστρο,τους αναρχικούς και άλλους τέτοιους, οι οποίοι ως γνωστόνκατέσφαξαν τους διαφωνούντος µαζί των.Όταν πρόκειται περί δικτατόρων του µαρξισµού, αναστέλλεται ηδηµοκρατική ευαισθησία των αριστερών. Κάποιος κάποτε πρέπει να τους πληροφόρηση ότι η φράσις «να µη µιλήση» σηµαίνει άρνησι τηςδηµοκρατίας. Η δηµοκρατία, λέγουν, πιστεύει στον διάλογο και στην ελευθερία εκφράσεως της γνώµης. Εποµένως, η απαγόρευσις ναοµιλήση ο οποιοσδήποτε είναι αντιδηµοκρατική πράξις. ∆υστυχώς, η προπαγάνδα κατώρθωσε να δυσφήµηση την ∆εξιάν. Ωστόσον, η ιδία η προπαγάνδα από την φύσιν της έχει ένα ελάττωµα: δεν διαρκεί δια πάντα. Αντιθέτως, η αλήθεια διαθέτει αιωνίαν ισχύν και στο τέλος επιβάλλεται. Στην σύγκρουσιν µεταξύ προπαγάνδας και αληθείας, η προπαγάνδα κερδίζει µάχας, αλλάχάνει τον πόλεµον. Τελικώς, το αληθές θριαµβεύει. Η αριστερά προπαγάνδα φαίνεται παντοδύναµος, διότι οι ∆εξιοί συν τοις άλλοις αδιαφορούν. Εαν οι ∆εξιοί αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν, ουδέν θα τους σταµατήση. Όσοι αγαπούν την πατρίδα οφείλουν να αντικρούουν την προπαγάνδα των αριστερών. Μερικοί πρακτικοί τρόποι είναι οι ακόλουθοι:
• Να ψηφίζουν υποψηφίους βουλευτάς µόνον εκείνους, οι όποίοι δηµοσίως δηλούν ότι είναι εθνικισταί.
• Να διαµαρτύρωνται µε τηλεφωνήµατα ή επιστολάς, εναντίον του οιουδήποτε συκοφαντεί την ∆εξιάν.
• Να λέγουν παντού µε παρρησίαν, ότι είναι ∆εξιοί και ταυτοχρόνως να µάχωνται τους αριστερούς.
• Να µη λησµονούν τα εγκλήµατα και τας προδοσίας του ΚΚΕ και πάντοτε να τα υπενθυµίζουν εις τρίτους.
• Να αντιµετωπίζουν την αριστεράν προπαγάνδαν, όπου την συναντήσουν και να µην αδιαφορούν.
• Να µην υποστηρίζουν εκδηλώσεις της Αριστεράς.Η συνεχής αντιδεξιά και ουσιαστικώς αντιπατριωτική προπαγάνδα επέτυχε ώστε ο πολύς κόσµος να λησµονή τα εγκλήµατα και τας προδοσίας των αριστεροκοµµουνιστών. Εκείνοι που κατέσφαξαν τους Έλληνας τον ∆εκέµβριον τού 1944, εκείνοι που ωργάνωσαν παιδοµάζωµα 28.000 Ελληνοπαίδων, εκείνοι πουτην τριετίαν 1946-1949 αιµατοκύλισαν την Ελλάδα, εκείνοι οι οποίοικατεπρόδωσαν το Έθνος, είναι οι ίδιοι που µε πρωτοφανή αναίδειαφωνάζουν:
«ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά»
! Και ο κόσµοςτους ακούει… Βλέπετε τι κατορθώνει η προπαγάνδα;
Εν τω µεταξύ παρουσιάζονται κάποιοι άσχετοι τύποι, οι όποιοι αναµασούν την αριστεράν συνθηµατολογίαν και επαναλαµβάνουν γράφοντες ή οµιλούντες ότι «ο λαός δέν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά».Απλώς µας εκνευρίζουν.Επειδή κάπου, έστω και στον αέρα, πρέπει να βασίζωνται οι αριστεροί, αναφέρονται στην εξορία των αγωνιστών της«Αντίστασης» στα διάφορα ξερονήσια. Το αληθές είναι ότι ουδείςεξωρίσθη, διότι ήτο αντιστασιακός, άλλα διότι ήτο προδότης ή εγκληµατίας. Όσοι επήγαν εξορία, επήγαν εκεί διότι κατέσφαξαν Έλληνας η κατεπρόδωσαν την Ελλάδα. Εν συνεχεία, τους εδόθη αµνηστία και ζουν ανάµεσα µας, ενώ τα θύµατα των σαπίζουν στους τάφους. Οι αριστεροί οµιλούν επίσης δια την «Χούντα», τα επτά χρόνια σκλαβιάς που πλάκωσε την Ελλάδα κ.τ.λ. Το αληθές είναι ότι η Χούντα, κατά την περίοδον 1967-1974 ουδένα έσφαξε, ούτε την Ελλάδα επρόδωσε, ούτε ∆εκέµβριον 1944 έκανε, ούτε επί τριετίαν αιµατοκύλισε το Έθνος, ούτε παιδοµάζωµα 28.000 Ελληνοπαίδων ωργάνωσε, ούτε την ανεξαρτησίαν της Μακεδονίας εζήτησε κ.τ.λ.Σύγκρισις Αξιωµατικών της 21ης Απριλίου και κοµµουνιστών είναι αδύνατον να γίνη διά πολλούς λόγους και κυρίως, διότι τους χωρίζει η ΕΛΛΑΣ.Η 21η Απριλίου, η οποία υπόπτως και βλακωδώς αυτοανετράπη,δεν πρέπει να χρεωθή στην ∆εξιάν. Εξ άλλου δεν ήσαν οι αριστεροί,αλλά η Χούντα που έδιωξε τον Βασιλέα.Ένα σηµείον που χρειάζεται να προσέξετε ιδιαιτέρως είναι, ότι η Αριστερά, πέραν του ΚΚ, οργανούται, χρηµατοδοτείται και κατευθύνεται από ∆υτικάς ∆υνάµεις και από τον διεθνή σιωνισµό. Το διατί και το πώς είναι άλλη ιστορία, πάντως το γεγονός παραµένει,ότι ∆υτικαί ∆υνάµεις και εβραίοι ανέκαθεν δηµιουργούν και χρηµατοδοτούν αριστερά κόµµατα, επικεφαλής των οποίωντοποθετούν τάχα αριστερούς, που στην πραγµατικότητα πρόκειται περί καιροσκόπων, πρακτόρων, συµφεροντολόγων και άλλων παρασίτων, που δια µίαν πανεπιστηµιακήν έδραν η δι’ έν πολιτικόν αξίωµα και φυσικά έναντι µισθού, ηγούνται ή απλώς µετέχουν ειςελεγχοµένας αριστεράς κινήσεις, όπου µαζεύονται ανιδιοτελείς, άλλ’αφελείς ιδεολόγοι. Αποτέλεσµα της υπό ∆υτικών ∆υνάµεων και εβραίων αναπτύξεως κινηµάτων της αριστεράς ανά τον κόσµον είναι και η διεθνοποίησις του αριστερού κινήµατος. Ο εγκέφαλος ευρίσκεται εις ΗΠΑ ή Αγγλίαν ή Γερµανίαν και τα εκτελεστικά όργανα παντού. Αυτά, ο εγκέφαλος τα οργανώνει και τα εντάσσει εις διεθνή κίνησιν αριστερισµού, που κατευθύνεται από εβραίους.Τα αριστερά κινήµατα παγκοσµίως υπάγονται εις κοινόν εργοδότην. Έτσι εξηγείται η άµεσος συµπαράστασις προς κάθε αριστερόν ανά την υφήλιον. Κάποιος αριστερός ποιητής του Περούθα παρέµενε άγνωστος στην Ελλάδα. Φροντίζουν όµως οι αριστεροί να εκδίδουν έδώ τα ποιήµατα του, να οργανώνουν διαλέξεις δι’εκείνον, να δηµοσιεύουν συνεντεύξεις του και το χειρότερο, να τον περνούν στά σχολικά βιβλία, απ’ όπου αφαιρούν τους Εθνικούς µας ποιητάς. Προσέξατε τας αριστεράς εκδόσεις και θα αντιληφθήτε, ότι αιφνιδίως προβάλλεται διεθνώς εις ωρισµένος αριστερόςσυγγραφεύς. ∆ιατί; ∆ιότι εδόθη τέτοια εντολή και οι αριστεροί των διαφόρων κρατών την εκτελούν. ∆όξα τω Θεώ, το ταµείον των έχει άφθονα χρήµατα και θα κερδηθούν περισσότερα. Παρεµφερή οργάνωσιν οι ∆εξιοί δεν έχουν. ∆ιεθνής της ∆εξιάς δεν λειτουργεί. Ούτε αι ∆υτικαί ∆υνάµεις δύνανται να οργανώσουν ∆εξιά κόµµατα, που να τα ελέγχουν, διότι οι ∆εξιοί είναι πατριώται.∆ι’ αυτόν τον λόγον αι ∆υτικαί ∆υνάµεις και οι εβραίοι υποστηρίζουν κόµµατα
ψευδεπιγράφως.
∆εξιά. Κόµµατα που παγιδεύουν τους ∆εξιούς ψηφοφόρους. Τέτοιο κόµµα στην Ελλάδα είναι η «Νέα ∆ηµοκρατία», η οποία ψηφίζεται από ∆εξιούς και ουσιαστικώς πολεµεί την ∆εξιάν. Η ύπαρξις αυτών των κοµµάτων αρχικώς εµποδίζει την δηµιουργίαν ενός γνησίου ∆εξιού κόµµατος. Τελικώς την καθιστά αναγκαίαν.Αι ∆υτικαι ∆υνάµεις και οι «φίλοι» τους εβραίοι γνωρίζουν καλώς, ότι η ∆εξιά είναι µια πολιτική πραγµατικότης. Οι οπαδοί της ∆εξιάς δεν εξαφανίζονται. Οι ∆εξιοί υπάρχουν. ∆ια να τους αντιµετωπίσουν, τους εγκλωβίζουν δεξιοτεχνικώς εις κάποιο κόµµα (παρ’ ηµίν στην «Νέα ∆ηµοκρατία») το οποίον διαθέτει οπαδούς της ∆εξιάς και αρχηγούς αντιδεξιούς. Τούτο θα το διαπιστώσετε µεπολλούς τρόπους και προ παντός από το γεγονός, ότι η εκάστοτεηγεσία τέτοιου κόµµατος αρνείται κατηγορηµατικώς να ειπή ότι είναι ∆εξιά. Το «∆εξιός» έχει αποβληθεί από το λεξιλόγιόν της. Ωρισµένα στελέχη ενός τέτοιου κόµµατος διαπράττουν την ατιµίαν να ισχυρίζωνται στους ∆εξιούς ψηφοφόρους: «∆εξιοί είµαστε και εµείς, αλλά να µη το λέµε για να πάρουµε ψήφους κι από άλλεςιδεολογίες». Ψεύδονται. Ανεντίµως επιδιώκουν τον αφανισµόν της∆εξιάς, δια του εγκλωβισµού της εντός ελεγχοµένου κόµµατος. Το«ακροδεξιός» πια είναι βαρύτατη κατηγορία, ύβρις, προσβολή.Υπό αυτάς τας συνθήκας φαίνεται αδύνατος η πρόοδος οποιασδήποτε προσπάθειας οργανώσεως της ∆εξιάς παρατάξεως. Οι ξένοι την πολεµούν διττώς. Αφ’ ενός µεν διά της δυσφηµήσεως, που της κάνει το διεθνοαριστερό κίνηµα, αφ’ ετέρου δε δια του εγκιβωτισµού της, εις κάποιο αστικόν κόµµα.Κάποτε ασφαλώς εις µιαν στιγµήν κρίσεως, όλα θααποκαλυφθούν. Οι ξενοκίνητοι και άτιµοι υπονοµευταί της ∆εξιάς δεν θα έχουν που να κρυφθούν. Η ∆εξιά παράταξις των Ελλήνωνπατριωτών αγκοµαχεί δια µιαν θέσιν στον Ήλιον. θα την απόκτηση.Ειδικώς διά την «Νέαν ∆ηµοκρατίαν», το χειρότερο που έκανεαυτό το κόµµα ήτο η προσπάθεια ιδεολογικού εκτροχιασµού της∆εξιάς. Η Ν.∆. ενεφάνισε την «ιδεολογίαν» του φιλελευθερισµού ή νεοφιλελευθερισµού και υψηλόβαθµα στελέχη της εξαπέλυσαν προπαγανδιστικήν εκστρατείαν, υπέρ του νεφελώδους φιλελευθερισµού. ∆ίχως ντροπήν, δίχως άξιοπρέπειαν απηυθύνθησαν στους ∆εξιούς ψηφοφόρους, τους έλεγαν «ιδεολογίαµας είναι ο φιλελευθερισµός» και προσεπάθουν να υποκαταστήσουν τα εθνικά ιδεώδη της ∆εξιάς, µε το επινόηµα τού φιλελευθερισµού.∆εν το κατώρθωσαν. Αρκεί όµως η προσπάθεια διά να σιχαθήκάποιος αυτούς και το κόµµα τους. Η Ν.∆. µόλις εγκαταλειφθή από τους ∆εξιούς θα διαλυθή. Οι «φιλελεύθεροι» δεν πρόκειται να την διασώσουν. Θα διαλυθή. ∆ιότι η µεγίστη πλειοψηφία τωνψηφοφόρων της ανήκει στην ∆εξιάν. Είναι άστεγοι ∆εξιοί, που περιστασιακώς και προσωρινώς ψηφίζουν εκβιαστικώς την Ν.∆ηµοκρατίαν. Η ζωντανή ∆εξιά, η µεγάλη παράταξις της ∆εξιάς,κάποτε, συντόµως θα εύρη την πολιτικήν της έκφρασιν και θα εγκατάλειψη το κοµµατικό µωσαϊκόν της Ν.∆.Η ∆εξιά δεν πρέπει να µένη περισσότερο, δίχως πολιτικήν έκφρασιν. Της χρειάζεται ένα κόµµα. ∆ιότι αλλοιώτικα θα είναι καταδικασµένη να την εκµεταλλεύωνται οι ψευτοδεξιοί πολιτικοί, οι οποίοι σκοπίµως την παραµερίζουν στο περιθώριο, µέχρις ότου χαθή. Ματαιοπονούν. Η δυσκολία οργανώσεως ενός κόµµατος της ∆εξιάς έγκειται στο ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Το κεφάλαιον µετετοπίσθη στην αριστερά. Αναγνωρίζω ότι η αριστερά µε τραπεζικά δάνεια καιχαριστικάς συµβάσεις προς «ηµετέρους» εδηµιούργησε την ιδικήν της κεφαλαιοκρατίαν, η οποία ευχαρίστως χρηµατοδοτεί τας αριστεράς κινήσεις, αφού γνωρίζει, ότι τα ποσά, που µοιράζει θα της επιστραφούν µε κέρδος επί πλέον. Θά επιστραφούν βεβαίως εκ τουδηµοσίου ταµείου, υπό την µορφήν χορηγήσεων, συµβάσεων,επιδοτήσεων κ.τ.λ. Τα πράγµατα είναι έτσι, ώστε δια να πολιτευθήςαπαιτούνται χρήµατα. Πολλά χρήµατα δια να πληρώνης τηλεοράσεις, εφηµερίδας, προπαγάνδα, στελέχη, γραφεία, εκδηλώσεις κ.τ.λ. Η πολιτική στη δηµοκρατία λειτουργεί και αναπτύσσεται βάσει τουχρήµατος. Μας προέκυψε λοιπόν η πλουτοδηµοκρατία, εις όλον της το µεγαλείον. Άνθρωποι µε ιδεώδη, ικανότητας και θέλησιν να ωφελήσουν τον τόπον, εαν δεν διαθέτουν χρήµατα δεν θα κατορθώσουν το παραµικρόν. Απεναντίας, άνθρωποι ιδιοτελείς, καιροσκόποι, αστράτευτοι, ανεπάγγελτοι, οµοφυλόφιλοι, ξενόφερτοι και επιζήµιοι δια την χώραν θα επικρατήσουν στην δηµοσίαν ζωήν,επειδή διαθέτουν χρήµατα και µόνον.
Όσον απαισιόδοξος και να είναι κάποιος δεν µπορεί παρά ναδιακρίνη την ελπίδα στο µέλλον. Όµορφον το αίσθηµα της ελπίδος.Αρκεί η έλπις να µην είναι εξωπραγµατική. Το κόµµα της ∆εξιάς θαοργανωθή στας ακολούθους τρεις περιπτώσεις:
1.Εαν ευρεθούν χρηµατοδόται, οπότε εντός 24 ώρων θαπαρουσιασθή ένα ∆εξιόν κόµµα, που εντός µηνός θα συνεγείρη την ∆εξιάν εις ολόκληρον την Ελλάδα και φυσικά θα διαλυθή η Ν.∆.
2. Εαν συµβούν κρίσιµα γεγονότα εθνικώς σηµαντικά, οπότε αιµάζαι θα στραφούν προς την ∆εξιάν, η οποία εκ της ανάγκηςτων καιρών θα οργανωθή, έστω και δίχως χρήµατα.
3.Εαν ∆εξιοί πολιτικοί οργανώσουν µε περιωρισµένα οικονοµικάµέσα ∆εξιόν κόµµα, που θα προχωρή σιγά-σιγά.Η πρώτη και δευτέρα περίπτωσις είναι ζήτηµα τύχης. Η τρίτηείναι ζήτηµα αποφάσεως ανησυχούντων Ελλήνων, οι όποιοιπιστεύουν, ότι οφείλουν να πράξουν το καθήκον των, να ιδρύσουντο κόµµα και να καιροφυλακτούν δι’ εύνοϊκάς εξελίξεις.Υποστηρίζω µαζί µε πολλούς άλλους, ότι οι ∆εξιοί πρέπει να προχωρήσουν στην δηµιουργιαν του κόµµατος και βλέποµεν.Επιβάλλεται να αρχίση προσπάθεια
πολιτικής οργανώσεως της ∆εξιάς, πέραν από τα υπάρχοντα σχήµατα. Με παρρησίαν οι ∆εξιοί να αποκτήσουν το ∆εξιόν κόµµα, την πολιτικήν στέγην, που θα περιλάβη αργώς και σταθερώς την µείζονα ∆εξιάν παράταξιν. Κάτιπρέπει να γίνη. Όλα είναι συζητήσιµα, εκτός από ένα: να µη κάνωµεν κάτι.Αντίπαλοι των ∆εξιών δεν θα είναι οι µη ∆εξιοί Έλληνες, αλλά µία αριστερά νοοτροπία, που µολύνει µέρος του Ελληνικού Λαού. Ηνοοτροπία αύτη που βασίζεται στην παροχή, στην συναλλαγή, στηνξενοδουλεία, στην υποτίµησι παντός Ελληνικού, στην εξωτερικήεξάρτησι, πρέπει να καταπολεµηθή.Η ∆εξιά νοοτροπία αποκαθιστά στην συνείδησι του ΕλληνικούΛαού τα αιώνια στηρίγµατα του Έθνους µας, όπως η ιδέα της Πατρίδος, η θρησκεία, η οικογένεια, η γλώσσα, η εθνική ελευθερία,η ιστορία, η φυλή, τα οποία συστηµατικώς υπονοµεύει καιδολιοφθείρει η αριστερά νοοτροπία.Η Εθνική ενότης αποτελεί αυτονόητον προτέρηµα. Ο,τιδήποτε διασπά την εθνικήν ενότητα είναι αντιεθνικόν και ο,τιδήποτε την τονώνει είναι εθνωφελές. Ειδικώς διά τους Έλληνας η ιστορία των απέδειξεν, ότι οσάκιςήσαν ηνωµένοι εµεγαλούργησαν και οσάκις ήσαν διχασµένοι ηττήθηααν. Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Τραγικώτερον είναι το της Μικράς Ασίας, όπου εξ αίτιας του διχασµού άπωλέσαµεν την ευκαιρίαν αναβιώσεως της Αυτοκρατορίας µας.Το 1946 οι αριστεροί ευθύνονται, δια την κήρυξιν ανταρσίαςκατά του νοµίµου κράτους, το οποίον µόλις, πάλιν οι ίδιοι, προ δύοετών αιµατοκύλισαν µε την κακουργίαν των ∆εκεµβριανών.Ο αριστερισµός υποκινείται να προκαλή εθνικήν διχόνοιαν, διότισυµφέρει στους ξένους. ∆εν µας θέλουν ηνωµένους, οµοψυχούντας,διότι γνωρίζουν, ότι τότε θα απαιτήσωµεν όσα δικαιούµεθα εις εδάφηκαι πληθυσµούς. Οι ξένοι επιδιώκουν να µας αφαιρέσουν τοεσωτερικόν µεγαλείον της αυτοκρατορικής νοοτροπίας και να µαςµετατρέψουν εις βαλκανίους. Αυτό δεν θα το δεχθώµεν, διότιισοδυναµεί µε απάρνησιν της ιστορίας µας, του εθνικού εαυτού µας.Πάντως ευρίσκονται πρόθυµοι ξενόδουλοι. Στην περίπτωσιναυτήν οι αριστεροί ενέχονται. Ασφαλώς υπάρχει πλήθος αριστερώνπατριωτών. Αλλά δεν οµιλώ δι’ αυτούς. Αναφέροµαι στην ηγεσίαντης Αριστεράς και όχι στην µάζα των ιδεολόγων που την ακολουθεί.Οι ηγέται λοιπόν της Αριστεράς είναι ως επί το πλείστον πράκτορεςξένων χωρών. Έµµισθοι. Καιροσκόποι. Ανθέλληνες. Με τηναριστεράν «ιδεολογίαν» και τας πολιτικάς της θέσεις οι ξένοιαντιµάχονται τα αιώνια θεµέλια της Φυλής των Ελλήνων.Ειρωνεύονται το πατροπαράδοτον έµβληµα του Ελληνισµού:«Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», λοιδορούν την Ελληνικήν Σηµαίαν,χλευάζουν τα υψηλά ιδεώδη τοΰ Γένους, προτείνουν αοριστίας(προοπτική, όραµα, µετεξέλιξη (!), εκσυγχρονισµός, ειρηνικήεπανάσταση, αλλαγή, πρόοδο, κοινωνική συναίνεση κ.τ.λ.) ως δήθενιδανικά και προκαλούν σύγχυσιν, χαοτισµόν. ∆ιότι έτσι τουςδιέταξαν, διότι αποστολή των είναι να αποπροσανατολίσουν, ναπαραπληροφορήσουν και να παραπλανήσουν τον Ελληνικόν Λαόν.Επιδιώκουν την αποστολήν των, δια την οποίαν καλοπληρώνονται,µε την δηµοσιογραφίαν, την τηλεόρασιν, την τέχνην και µε όλα ταµέσα της προπαγάνδας, που απεριορίστως διαθέτουν.Τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως (ΜΜΕ) προβάλλουν µόνοναριστερούς, µόνον αριστεράς απόψεις. Οι ∆εξιοί αποκλείονται. Ακόµηκαι στην τέχνην διαπράττουν την κακοήθειαν να διαφηµίζουν κατ’αποκλειστικότητα τα τερατουργήµατα των ξενόφερτωντεχνοτροπιών. Παντού το προβάδισµα ανήκει στους αριστερούς, µεσυνέπεια να καλλιεργήται η εσφαλµένη αντίληψις, ότι οι αριστεροίκυριαρχούν, είναι η πλειοψηφία, επεβλήθησαν. Ψεύδος.Αντιθέτως, το αληθές είναι ότι η Αριστερά δεν εκφράζει τηνεθνικήν κοινωνίαν, αλλά µιαν άσήµαντον εκφυλισµένην µειοψηφίαν,η όποια όµως λόγω χρηµάτων και ξενικής βοηθείας επικρατεί στηνδηµοσιότητα.
Η δηµοσιότης κατέστη η µεγαλύτερα δύναµις στην υπηρεσίαντης απάτης. Αι τηλεοράσεις που ανεβάζουν και κατεβάζουν, πουδιαµορφώνουν κοινήν γνώµην, που ασκούν ουσιαστικήν εξουσίανεπί του λαού κ.τ.λ. ελέγχονται από κάποιους. Από ποίους; Όχιβεβαίως από αυτούς που φαίνονται ως ιδιοκτήται, αλλά από αυτούςπου κρύπτονται όπισθεν. Προφανώς πρόκειται περί ξένων κέντρων.Με ελαχίστας εξαιρέσεις αι τηλεοράσεις κατευθύνονται από τηνξενοκίνητον εβραιοαριστεράν και εν µέρει από τους εµπόρουςναρκωτικών. Όποιος σοβαρώς µελετήση τα προγράµµατα τωντηλεοράσεων θα κατάληξη εις αυτό το αναµφισβήτητον συµπέρασµα.∆υστυχώς είναι αληθές: αι τηλεοράσεις έχουν Ελληνικήν φωνήν,αλλά ξένην συνείδησιν όπως και ξένην ονοµασίαν. Ελάχισται εξαιρέσεις δεν αλλάζουν την κατάστασιν, µάλλον την τονίζουν.Ό άριστερισµός κυριαρχεί στην τηλεόρασιν. Οι ∆εξιοί ούτε ναεµφανισθούν µπορούν. Αν κάποτε ξεφύγη κάποιος αµέσως θα κοπήκαι το λάθος δεν πρόκειται να επαναληφθή. Ενθυµούµαι ότι καίτοιπροσκεκληµένος εις εκποµπήν («Χωρίς αναισθητικό») του κ.Τράγκα, µία δεσποινίς µου εζήτησε «να αποχωρήσω δια λόγουςιδεολογικούς». «∆ηλαδή, τί εννοείτε;» την ερωτώ. «Οι περισσότεροιαριστεροί δεν θέλουν να συνοµιλήσουν µαζί σας» µού άπαντα µε τοφυσικώτερον ύφος. Τελικώς ο κ. Τράγκας δεν υπέκυψε στονεκβιασµόν και προς τιµήν του, δεν έκανε την εκποµπήν.Τέτοια περιστατικά συνέβησαν πολλάς φοράς. Ενθυµούµαικάποτε εις µίαν συζήτησιν ένας νεαρουλης του «Συνασπισµού»εστρίγγλισεν: «δεν συζητώ µε φασίστας». Εµιµήθη τον κ. Πάγκαλον,ο οποίος δεν ήθελε να συνοµιλήση µαζί µου, διότι αν εγώ καθώς είπε«ερχόµουν στην εξουσία, θα τον έκανα σαπούνι». Απήντησα υπότους γέλωτας του ακροατηρίου ότι «µε τον όγκον που έχει, µόνο γιασαπούνι κάνει» και την φράσιν µου αυτήν σκοπίµως παρήλλαξαν αιεφηµερίδες γράφουσαι ότι «ο Πλεύρης απειλεί να κάνη σαπούνι τονΠάγκαλον». Τέλος πάντων, το γεγονός είναι εν: οι ∆εξιοί στερούνταιπροσβάσεως στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, µε συνέπειαν να ταµονοπωλούν οι αριστεροί.Στην πολεµική νίκη της ∆εξιάς επί της Αριστεράς το 1949οφείλει ο Ελληνικός Λαός την ελευθερίαν, την Εθνικήν Ανεξαρτησίανκαι την ευηµερίαν του. Αν το 1949 εκέρδιζαν οι αριστεροίκουκουέδες, αν το 1949 εκέρδιζε τον πόλεµον ο λεγόµενος«∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας» τώρα οι Έλληνες (αν επέζων) θαήσαν όπως οι Αλβανοί ή θα έτρωγαν σκυλοτροφάς, όπως οιΒούλγαροι. Τούτο είναι αναµφισβήτητον. Αλλά οι πολιτικοί µας και οΠρόεδρος ∆ηµοκρατίας αδιαντρόπως και ανιστορήτως δεν τιµούντους νικητάς µαχητάς του Βίτσι και του Γράµµου. Τιµούν τουςκοµµουνιστάς. Τιµούν τους δολοφόνους και τους προδότας. Αίσχος!
Ο επιστρατευµένος τύπος εξυµνεί τους µπολσεβίκους του ΚΚΕ,τους ονοµάζει δηµοκράτας και καθυβρίζει τον ηρωικόν ΕθνικόνΣτρατόν και ιδίως τους Αξιωµατικούς, οι οποίοι εθυσιάσθησαν διά νακαλοπερνούν σήµερον οι αριστεροί, ώστε ευλόγως διερωτώµαι:
ποίος ένίκησε στον συµµοριτοπόλεµον;
Οι Έλληνες ή οισλαυόδουλοι κουκουέδες;Οί αριστεροί επίσης µισούν τον βασιλικόν θεσµόν. ∆ιότι τονεύρον ανυπέρβλητον εµπόδιον κατά την εθνοκτόνον σύρραξιν 1946-1949. Όµως ο Βασιλεύς ήτο εκείνος ο οποίος ηγήθη του Στρατού καιαπηλευθέρωσε µαχόµενος το 1912-1913 την Ήπειρον, Μακεδονίαν,Θράκην και εβάδισε το 1921 προς την Άγκυραν. Βασιλεύς ήτο και όχιµαρξιστής. Αντιθέτως το ΚΚΕ τότε επρόδωσε την Μεγάλην Ιδέαν.Αι Μεγάλαι ∆υνάµεις, διά να ρυθµίζουν την πολιτικήνκατάστασιν στην Ελλάδα ανέκαθεν επεδίωκαν και επέτυχαν, όπωςελέχθη, η ψευτοδεξιά και η αριστερά να έχουν ελεγχοµένας ηγεσίας,µε σκοπόν η µεν ηγεσία της δήθεν ∆εξιάς να αφήνη ανοργάνωτοντην ∆εξιάν, µέχρι διαλύσεως της, ή δε ηγεσία της Αριστεράς ναέµποδίζη την ανάπτυξιν παντός γνησίου αριστερού ιδεολογικούκινήµατος.Τόσον οι ∆εξιοί, όσον και οι αριστεροί είναι θύµατα της ηγεσίαςτων. Ούτε οι ∆εξιοί, ούτε οι αριστεροί έχουν αρχηγούς γνησίους,ειλικρινείς ∆εξιούς ή αριστερούς, αλλά όργανα Μεγάλων ∆υνάµεωνκαι Εβραίων, που πάντοτε στην Ελλάδα ήλεγχαν τα πολιτικάκόµµατα, τα όποια εξεκίνησαν µε τας ονοµασίας: Ρωσσικόν,Γαλλικόν και Αγγλικόν!Οί προδόται πολιτικοί εδηµιούργησαν ιδεολογικόν χάος, εντόςτου λαού. Αντί σαφών ιδεολογικών θέσεων παρουσιάζουν αορίστουςκενολογίας και ανενδοιάστως εφαρµόζουν ο,τιδήποτε έξωθεν τουςδιατάξουν. Τα συνθήµατα διαδέχονται αντιφατικώς το εν το άλλον. Ολαός τα γνωρίζει, τα ανέχεται και έχει ευθύνη, διότι υπεχώρησε στονεκµαυλισµόν, που του έκαναν. «Έξω από την ΕΟΚ» στα λόγια. Μέσαστην ΕΟΚ στην πράξιν. «Έξω από το ΝΑΤΟ» στα λόγια. Μέσα στοΝΑΤΟ στην πράξι και όλο έτσι, υπό τα χειροκροτήµατα των λαϊκώνµαζών και την ένοχον σιωπήν των υπευθύνων ανθρώπων τουπνεύµατος, τους οποίους εξαγοράζουν (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων)µε διορισµούς και λοιπά ανταλλάγµατα.Πιστεύω ότι οι οπαδοί της ∆εξιάς και της Αριστεράς βλέπουν τηναλήθειαν. Αλλά σιωπούν. Κρίµα. Λείπει το θάρρος της διαµαρτυρίας.∆ιατί; Μήπως διότι κάπου τους «εβόλεψαν»; Μήπως διότιφοβούνται; Μήπως διότι απηλπίσθησαν; Μήπως διότι περιµένουναπό άλλους κάτι να γίνη; Μήπως διότι δεν τους αφήνει ηκαθηµερινότης της ζωής, αι εργασίαι κ.τ.λ.; Μήπως διότι αδιαφορούνδιά τα πολιτικά λόγω αηδίας κ.τ.λ…; Πλήθος αιτίων οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα: αι ηγεσίαι της δήθεν ∆εξιάς και της Αριστεράςκαπηλεύονται τους οπαδούς των. Κάποτε ελπίζω οι εξαπατωµένοιδεξιοί και αριστεροί να τιναχθούν επάνω και να φωνάξουν: «φθάνει πιά».
Κάποτε θα έλθη η ώρα των πατριωτών ιδεολόγων, που όπουκαι αν ανήκουν, θα έχουν την Ελλάδα υπεράνω όλων.Θα διατυπώσω µερικάς απόψεις τας οποίας κατόπιν θα αποδείξωµε κείµενα και φωτογραφίας, που καθώς έδήλωσα προέρχονταιαποκλειστικώς από την Αριστεράν.Αι απόψεις µου είναι αι ακόλουθοι:
1. Ο αριστερισµός-µαρξισµός στην Ελλάδα µας ήλθεν έξωθεν καιεδώ ανεπτύχθη από τους αλλοφύλους Εβραίους.
2. Ο αριστερισµός-µαρξισµός κατεπολέµησε την Μεγάλην Ιδέαντου Ελληνικού Έθνους και επρόδωσε τον µαχόµενον Ελληνικόν Λαόν στην Μικρασιατικήν Εκστρατείαν.
3. Ο αριστερισµός-µαρξισµός εζήτησε τον ακρωτηριασµόν τηςΠατρίδος, διά της αποσπάσεως των επαρχιών της Μακεδονίας,Θράκης και Β. Ηπείρου.
4. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε το ΟΧΙ της 28ηςΟκτωβρίου 1940.
5. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε την Εθνικήν Αντίστασιν.
6. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε τους ήρωας της ΕΟΚΑ και τον απελευθερωτικόν αγώνα των.
7. Ο αριστερισµός-µαρξισµός αιµατοκύλισε την Ελλάδα και ευθύνεται διά τα ειδεχθέστερα εγκλήµατα εις βάρος του Ελληνικού Λαού.
8. Ο αριστερισµός-µαρξισµός υπηρέτησε δουλοπρεπώς τηνΣοβιετικήν Ένωσιν επί ζηµία των Ελληνικών Εθνικών συµφερόντων.Αρχίζω µε φωτογραφίας και κείµενα, που αποδεικνύουν τα φοβερά εγκλήµατα των εγχωρίων Μπολσεβίκων του ΚΚΕ. Θά συνεχίσω µε κείµενα προδοσιών των κοµµουνιστών, ώστε να επιβεβαιώσω την ρήσιν του Γεωργίου Παπανδρέου, ότι το ΚΚΕ «είναι το κόµµα του εγκλήµατος και της προδοσίας»
.
Κωνσταντίνος Πλεύρης
Αθήναι 2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου