Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Γράφει ένας εκ των διαχειριστών του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος υπήρξε μία ηγετική φυσιογνωμία του 20ου αιώνα, μία πολιτική προσωπικότητα που σφράγισε με το έργο του την πορεία αυτού του τόπου. Παρά τις προσωπικές του φιλοδοξίες, υπήρξε άνθρωπος που άκουγε την γνώμη του άλλου, άνθρωπος αρκετά φιλοσοφημένος και αυτό αποτυπώνεται στο οκτάτομο έργο του "Το Πιστεύω μας".
Δείτε ορισμένα αποφθέγματά του για την "Επανάσταση" της 21ης Απριλίου:

* "Η Επανάστασις κύριοι δεν κάνει πολιτική κομματική, η επανάστασις κάνει πολιτική Εθνικήν".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 153

* "Σήμερον δεν υπάρχει κομματικόν Κράτος, υπάρχει Κράτος Εθνικόν!"
Γ. Παπαδόπουλος 28-03-1969

* "Το καθεστώς της κηδεμονίας, της εξαρτήσεως και των υπαγορεύσεων εκ μέρους των ξένων, υπό τον οποίον έζησε η Ελλάς από της συγκροτήσεως της εις ανεξάρτητον Κράτος ανήκει πλέον στο παρελθόν"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η΄σελ 234

* "Μόνο μια αξίωση έχουμε, να μην αναμιγνύονται εις τα εσωτερικά μας οι ξένοι, όπως και ημείς δεν αναμιγνυόμεθα εις τα ιδικάν των".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η' σελ 16

* "Κατά ψυχολογικόν συναίσθημα, το οποίον εκαλλιέργησαν παρ΄ημίν κατά το παρελθόν δυνάμεις εσωτερικαί και εξωτερικαί, "φιλικαί" και εχθρικαί, διακατεχόμεθα δυστυχώς από την εντύπωσιν ότι είμεθα πένητες, και μας εδημιούργησαν την εντύπωση αυτήν, δια να αισθανόμεθα ανα πάσα στιγμή το αίσθημα του αδυνάτου, ο οποίος πρέπει να τείνει επαίτηδα χείρα προς τους ισχυρούς φίλους και εχθρούς ινα αρύεται εξ αυτών τα απαραίτητα προς το ζην".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α' σελ 133-134

* "Η χώρα αυτή δεν υπήρξε φτωχή, όπως μας υποχρέωναν μέχρι σήμερα να πιστεύουμε οι εχθροί και "φίλοι". Έχουμε και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό. Και τα δυο αυτά σε συνδυασμό με την Αθάνατον Ελληνική ψυχή, μπορούμε πάντοτε να δώσουμε την ευδαιμονία που αναμένει ο Ελληνικός λαός".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ. 107

* "Αι κοινότητες θα αποτελέσουν τας πραγματικώς υγιή και ισχυρότερα κύτταρα της Ελληνικής κοινωνίας. Κανένα χωριό χωρίς δρόμο και νερό".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 43

* "Δεν είμεθα πένητες δια να τείνωμεν χείρα επαίτιδα προς τας μεγάλας δυνάμεις, προς φίλους και εχθρούς. Είμεθα άνθρωποι ανδρείοι, οι οποίοι θέλωμεν να ζήσωμεν και γνωρίσωμεν πως ημπορούμε να επιτύχωμεν στην ζωή μας".
Γ. Παπαδόπουλος "Το Πιστεύω μας" Τόμος Α΄Σελίδα 107

* "Όταν δεν υπάρχει Εθνική Ελευθερία τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε ατομική ούτε συλλογική, ούτε Κοινωνική ούτε Οικονομική ούτε Πολιτική ούτε Πολιτιστική. Η Εθνική ελευθερία διασφαλίζει την ύπαρξη των άλλων μορφών και αποτελεί φρούριο".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η΄σελ. 234

* "Εάν θέλεις Ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο, η Ειρήνη είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί μόνο δια της στρατιωτικής ισορροπίας. Ομιλώ φυσικά για την Ειρήνη εν ελευθερία, διότι η ειρήνη εν δουλεία είναι το ευκολότερο των πραγμάτων".
Γ. Παπαδόπουλος = ε.α. σελ 118

* "Ναι Ελευθερία ελάτρευσαν καθ όλη την ζωή της Ελλάδος οι Έλληνες, αλλά ελευθερία πειθαρχημένη εις τον εαυτό μας και εις τον γείτονα, ελευθερία πειθαρχημένη μέσα στο κοινωνικό σύνολο".
Γ. Παπαδόπουλος ε.α. σελ 177

* "Μήπως πιστεύει κανείς ακόμη ότι βοηθών αυτήν την περίοδο, βοηθάει τον οποιονδήποτε Παπαδόπουλο ή την οποιαδήποτε κυβέρνηση; Προς θεού κύριοι. Σήμερον η προσπάθεια είναι για το σύνολο των Ελλήνων, τους Έλληνες χωρίς χρώμα. Τα χρώματα του παρελθόντος κατεκρημνίσθησαν μετά του παρελθόντος της 20 Απριλίου. Σήμερον έξω από το Εθνικό σώμα παραμένει εκείνος που έθεσε τον εαυτό του έξω από το σώμα του Έθνους, αυτός που έγινε όργανο του διεθνώς οργανωμένου Κομμουνισμού".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Δ΄σελ 69

* "Η Εθνική αναδημιουργία δεν ετέθη ως μακρινός σκοπός με θυσίες του παρόντος υπέρ του μέλλοντος! Το μέλλον οικοδομείτο με ταυτόχρονη και εξ αρχής αισθητή βελτίωση του παρόντος".
Γ. Παπαδόπουλος (σελ 147)

"Η Επανάστασις δεν υπεσχέθη εις τον Ελληνικόν Λαόν μακρινούς και άφταστους παραδείσους εις αντάλλαγμα των στυγνών στερήσεων του παρόντος, όπως πράττουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος ΣΤ΄σελ 112

* "Η προσπάθεια μας θα αποβλέψει εις την δημιουργίαν συνθηκών εις το χωριό, οι οποίες θα αναστρέψουν το ρεύμα της μετακινήσεως του πληθυσμού από τα χωριά εις τας πόλεις και θα σταματήσουν την απογύμνωση της Ελληνικής Υπαίθρου και τον υδροκεφαλισμό των Μεγαλουπόλεων".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 43

* "Θεμελιώδης στόχος υπήρξε η ανάπτυξη των εσωτερικών εκείνων αρετών του Έθνους, δια της αξιοποιήσεως των οποίων θα χαλυβδωθεί η πνευματική ικανότης του"
(εξύψωση μορφωτικής στάθμης του λαού με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των πνευματικών δυνάμεων της φυλής μας)
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 85

* "Οφείλουμε όλοι να αναζητήσουμε τα κατάλληλα πρόσωπα δι εκάστην θέσιν προκειμένου να τα σπρώξουμε εις τον στίβο, εις το προσκήνιο, και να τα αξιοποιήσουμε εις την νέα ηγεσία της κοινωνίας μας".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Γ΄σελ 12

* "Ουδέποτε οι πατέρες της Ελληνικής φιλοσοφίας εταύτισαν τας Δημοκρατικάς Ελευθερίας με την ασυδοσία. Εις την έννοιαν της Δημοκρατίας ενυπάρχει η έννοια της πειθαρχίας της τάξεως, της ιεραρχίας, του σεβασμού προς τους νόμους."
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ 11,12

* "Είναι ανάγκη να φύγωμεν από τον φόβο του νόμου και να έλθωμεν εις τον φόβον της παραβιάσεως της ηθικής αρχής".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ 47

* "Δεν υπάρχει Κράτος μιας ηγέτιδος τάξεως, υπάρχει Κράτος ενός Λαού!"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β' σε. 131

(Οι Ταξικές διαφορές διασπούν την Εθνική Ενότητα, εξαντλούν την ισχύ του κοινωνικού ιστού και συντρίβουν κάθε ελπίδα για κοινωνική ανάπτυξη και πολιτική ανάπλαση).

* "Δεν είναι η λύσις η απεργία, δεν είναι λύσις το πείσμα του εργοδότου, δεν είναι η λύσις ο εκβιασμός του εργοδότου. Δεν ζει ο ένας χωρίς τον άλλον. Πρέπει να συνυπάρξουν δια να ζήσουν αμφότεροι. Όπου δεν φτάνει η πρόθεση δια των μεταξύ των επίλυσις θα το κάνει το όργανον δικαίου".
* "Δεν θα υπάρξει μπουρλοτιέρης Κομμουνιστής όταν δεν θα μπορεί να παρασύρει ως σειρήνα τον πένητα και νήστη εργάτη, γι΄ αυτό όλοι μαζί βοηθάτε να συνεργαστεί όλη η παραγωγική μηχανή με πλήρη κατανόηση του κοινωνικού συμφέροντος, του συμφέροντος του συνόλου. Δεν δύναται κανείς εξ ημών ως τάξις να εργαστεί και να αποδώσει άνευ της συμπαραστάσεως και των υπολοίπων".
Γ. Παπαδόπουλος "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ. 38

* "Δεν έχουμε κομμουνιστές στην Ελλάδα μας κύριοι πλην ελαχίστων. Έχομεν πολλούς αρνητές του περιβάλλοντος εις τον κοινωνικό χώρο εντός του οποίου ήσαν υποχρεωμένοι να ζουν. Εκ της αρνήσεως αυτής έγιναν όργανα των "ινστρουχτόρων" του κομμουνισμού και καθιστάμενοι αναρχικοί κατέληγαν ως οπαδοί των καθοδηγητών του Κομμουνισμού, και σήκωναν πλάκες από τα πεζοδρόμια δια να σπάσουν τα κεφάλια εις το περιβάλλον των, το οποίον εθεώρουν ως υπεύθυνο της εγκαταλείψεως των ή της προς αυτής αδικίας"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Δ΄σελ 63

"Πρέπει να διαχωρίσωμεν τον άνθρωπο ο οποίος ημάρτησε εις το παρελθόν παρασυρθείς, από τον άνθρωπο ο οποίος είναι σήμερον μίσθαρνον όργανο των ξένων συμφερόντων."
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 17

"Η φυλακή δεν είναι τόπος μαρτυρίου, βασανισμού ή εξαφανίσεως από την κοινωνία των ατόμων. Δια τας προηγμένας κοινωνίας πρέπει να είναι τόπος μεταμέλειας, ψυχικής ανατάσεως εκπαιδεύσεως και επανόδου των αμαρτησάντων εις τον δρόμο του θεού και του Νόμου".
"Γ. Παπαδόπουλος- "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 144

(σημείωση: 1952 Στρατοδίκης στην Δίκη Μπελογιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν ο μοναδικός που ψήφισε κατά της καταδίκης εις θάνατον)

* "Είμεθα κατά κληρονομιάν και παράδοσιν ο περιούσιος λαός ο οποίος εφώτισε την ανθρωπότητα με τα θαύματα του τελειότερου πολιτισμού".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Β΄σελ. 80

* "Εάν συνεκτική ύλη αυτού του κόσμου είναι ο πολιτισμός του, γεννήτορες του πολιτισμού υπάρχομεν ημείς".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Ε΄σελ 123

* "Φιλοσοφείτε! Φιλοσοφείτε Έλληνες για λογαριασμό της ανθρωπότητας".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ. 154- 155

* "Η ζωή δεν είναι μόνο ύλη, η ζωή είναι προ παντός πνεύμα, και αν το πνευμα μωρανθεί θα μωρανθεί και η ζωή".
(Αρμονική συνύπαρξη Ύλης και Πνεύματος, το Πνεύμα άρχει το οποίο κινεί την ύλη)
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 143

* "Δι όνομα του Θεού, σταματήστε την εγκληματολογική φιλολογία, σταματήστε την περιγραφή της "ντόλτσε βίτα" εις την μορφήν την οποίαν παρουσιάζεται, σταματήστε την σεξολογίαν. Έχετε καταστεί ως εφημερίδες δημόσιος κίνδυνος. Παίρνουν τα μικρά παιδιά τις εφημερίδες και διαβάζουν λεπτομέρειες, πως έσφαξε η μάνα το παιδί, πως έπιασε η γυναίκα τον άνδρα, πως σκότωσε ο άνδρας τον εραστή και την γυναίκα, και ποια μορφής σεξουαλικά εγκλήματα γίνονται κτλ. Κρατήστε μια γραμμή δημοσίου οργάνου, βοηθήστε τους ανθρώπους να μάθουν κάτι, βοηθήστε τους να αποκτήσουν εμπειρία επί των αναγκαίων γνώσεων δια να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι και εις τον εαυτόν των και εις την κοινωνίαν. Είναι στείρον και επικίνδυνον αυτό που κάνετε, μετατρέψατε την κοινωνίαν σε αναρχικήν".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 157

* "Αποφεύγετε εξίσου την δουλικήν μίμησην των ξένων και τον νοσηρόν απομονωτισμόν, με την πεποίθησιν ότι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Έθνος, ημείς δυνάμεθα να στηρίχθώμεν εις τας πολιτιστικάς αξίας, τας οποίας εδημιουργήσαμεν με την ιστορικήν μας περιουσίαν".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το Πιστεύω μας" τόμος Ζ' σελ. 71

* "Διαφυλαχτείτε από την άμετρον βουλιμίαν αποκτήσεως αγαθών (υπερΚαταναλωτισμό). Είναι η αδυναμία της εποχής μας, είναι η αδυναμία ολοκλήρου της ανθρωπότητας".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ 152

* "Αι υπηρεσίαι πρέπει να αντιληφθούν ότι ο πολίτης είναι ο άνθρωπος τον οποίον καλούνται να υπηρετήσουν, και δεν είναι ο άνθρωπος προς τον οποίο οφείλουν πράξη ελεημοσύνης. Το κράτος είναι ο φορεύς ο οποίος θα έχει την ευθύνη των πολιτών και όχι δικαιώματα.
Έτσι θα πειστεί και ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη να καταφύγει εις πλάγια μέσα και σιγά σιγά θα απολυτρωθεί από την αδυναμία του ενδιάμεσου, από την συναλλαγή και γενικώς από την φαύλον νοοτροπίαν του παρελθόντος
".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 13

* "Έχομεν συνηθίσει όλοι να ατενίζουμε το Κράτος ως ένα οργανισμό ο οποίος είναι έξω από εμάς, ο οποίος είναι εχθρός μας και αντίπαλός μας, είναι είναι πάση περιπτώσει μια οργάνωση προς την οποία συνεχώς αντιμαχόμεθα. Αλλοίμονο εάν μείνουμε οι Έλληνες εις αυτήν την θέση, Δεν υπάρχει αντίπαλο Κράτος. Κράτος είμαστε εμείς".
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ. 35

Επίλογος
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Ας σημειωθεί πως τα περισσότερα αποφθέγματα αυτά πάρθηκαν από το blog "Κνωσόπολις".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου