Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΤΟΥ!

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ fb).

Ο Ελ. Βενιζέλος στις «Πολιτικές υποθήκες» του τόνιζε : 
1ον «Έχω την ακράδντον πεποίθησιν, δια το παρόν και δια το μέλλον, ότι η Βασιλευομένη Δημοκρατία είναι το μόνον πολίτευμα, το οποίον εναρμονίζεται πλήρως προς την πολιτικήν, θρησκευτικήν και ιστορικήν μόρφωσιν του λαού μας…»
2ον «Όταν στις 31 Οκτωβρίου 1923 ο “πρωθυπουργός” Στυλ. Γονατάς είχε συγκαλέσει, στο πολιτικό γραφείο, σύσκεψη τέως πρωθυπουργών, υπουργών «εν ενεργεία» και πρώην, καθώς και ανώτ. Αξιωματικών σχετικά με την μορφή του πολιτεύματος, στάλθηκε (με την ένδειξη «κατεπείγον») το εξής τηλεγράφημα του Ελ. Βενιζέλου από τη γαλλική πρωτεύουσα: 
«Εξορκίζω πάντας όσους πιστεύουσι γνώμην μου να μη προβώσιν εις βιαίαν μεταβολήν του Πολιτεύματος… Δεν υπερβάλλω πιστεύων, ότι οι βυσσοδομούντες θα επισύρωσιν εφ΄εαυτών την κατάραν του Έθνους!»
3ον Σε άρθρο του (Ελεύθερον Βήμα, 1-9-1926) ο ίδιος υποστήριζε: «Εκείνοι που γνωρίζουν, όπως εγώ, την ψυχήν του Ελληνικού λαού δεν είναι δυνατόν να τρέφωνται με όνειρα, όσον αφορά είς την σταθερότητα μιας δημοκρατικής κυβερνήσεως εν Ελλάδι. Τώρα ημπορεί να την επιβάλλουν. Εκείνο, όμως, που δεν θα δυνηθούν να κατορθώσουν είναι να εμποδίσουν τα πάθη των κομμάτων να την καταστήσουν ασταθή… Ουδέποτε η Ελλάς θα αποκτήση τον σεβασμόν αυτόν δια τον ύπατον αξιωματούχον, τον οποίον θα έβγαζε τρόπον τινά από τα σπλάχνα της… Ένας βασιλεύς δεν δύναται να είναι παρά ξένος, αφού δεν έχομεν εθνικήν δυναστείαν. Αυτή, όμως, η ξένη προέλευσις του δίδει ένα ηθικόν κύρος, το οποίον τον θέτει υπεράνω των πολιτικών φωνασκιών…
Η βασιλεία εν Ελλάδι έχει λόγον υπάρξεως και δεν πιστεύω εις το μέλλον της αβασιλεύτου Δημοκρατίας!!!»
Με τις πεποιθήσεις αυτές , παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, υπογραμμίζει στο πόνημά του “Είκοσι χρόνια αβασιλεύτου δημοκρατίας” ο διαπρεπής νομικός Γεώρ.Ι.Στασινόπουλος και συμπλήρωνε: 
Ολίγον προ του θανάτου του έγραφεν εις την επιστολήν του προς Λουκάν Ρούφον, την 9 Μρτίου 1936 «Από μέσα από την καρδιά μου αναφωνώ: Ζήτω ο Βασιλεύς!!!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου