Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

"ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" & ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γράφουν ένας από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος" & ο ιστορικός συγγραφέας κ. Μάνος Χατζηδάκης.

Τον Ιούλιο του 1967 ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄ είχε ήδη μυήσει τον δ/τη Γ Σώματος Στρατού Θεσ/νίκης Περίδη και τον Επιτελάρχη του ταξίαρχο Βιδάλη στο προετοιμαζόμενο αντικίνημα. Και τους διέταξε να εκπονήσουν το "Σχέδιο Ενεργείας".
Πρόκειται για χειρόγραφο του Βιδάλη με διορθώσεις του Περίδη περίπου 100 συν σελίδες
με όλα τα προβλεπόμενα κινήσεως των μονάδων και ακόμη και υποψηφίους υπουργούς μετά την επικράτηση.

Πολιτικοί σκοποί του "Σχεδίου Ενεργείας"
Οι πρώτες 12 σελίδες αφορούν τους πολιτικούς σκοπούς του κινήματος για τους οποίους είναι αφιερωμένο το άρθρο.
Χριστοφόρος Στράτος
Πρωθυπουργός θα γινόταν αρχικά ο βιομήχανος Χριστοφόρος Στράτος. Ανέφερε ότι πρέπει να συγκροτηθεί μία υπηρεσιακή κυβέρνηση προσωπικοτήτων μη εμπλεκομένων στην πολιτική, η οποία θα έχει την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και η οποία θα διευθύνεται από το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Ανωτάτων Γενικών Επιτελών) δηλαδή των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ και το οποίο θα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Βασιλέως και θα δίνει κατευθύνσεις στην Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα: "Κυβέρνησις εξειδικευμένων, εμπείρων και αδιαβλήτων προσωπικοτήτων, εις ην ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται αναμιχθέντες εις την πολιτικήν ήτις θα ασκή την εξουσίαν, ως εντολοδοχος των Ενόπλων Δυνάμεων
Τήρησις υπό της Κυβερνήσεως - εντολοδόχου των Ε.Δ.- των όρων του Συμβολαίου, μερίμνη και ευθύνη του ΣΑΓΕ, εκφράζοντος τας απόψεις των Ανωτάτων Αξιωματικών των Κλάδων, υπό την Προεδρίαν του Βασιλέως
Διάρκεια φάσεων (Επαναστάσεως) και γενικώς της ευθύνης των Ενόπλων Δυνάμεων καθορισθήσεται υπό του ως άνω ΣΑΓΕ με επιδίωξιν την μεγίστην δυνατήν σύντμησιν των προθεσμιών, χωρίς όμως να διακυβεύηται η ομαλή εκπλήρωσις των όρων και χωρίς να δημιουργήται εκ της επισπεύσεως, κίνδυνος επανόδου εις το προεπαναστατικόν πολιτικόν αδιέξοδον. [...]
Το ταχύτερον αι Ένοπλοι Δυνάμεις δέον να προσφέρουν εις τον Ελληνικόν λαόν κρυσταλλίνης διαυγείας συμβόλαιον τιμής, εις το οποίον θα περιγράφωνται σαφώς ΣΤΟΧΟΙ, ΦΑΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΙ, εντός των οποίων θα εξελιχθή το αναλαμβανόμενον έργον, χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων, προς το Έθνος και τον Λαόν.
Δια του συμβολαίου τιμής, θα αποκατασταθή η εμπιστοσύνη εσωτερικού και εξωτερικού επί της ειλικρινείας προθέσεων, λόγων και πράξεων ως Επαναστάσεως, ήτις να αποκαλείται εφεξής "Επανάστασις Εθνικής Σωτηρίας"."
Τίτλος του Σχεδίου Ενεργείας ήταν: "Αναγέννησις της Επαναστάσεως". Και συνέχιζε:
"Σκοπός: Συμφιλίωσις της Επαναστάσεως με την Α.Μ τον Βασιλέα, το σύνολον των Ε.Δ. και το σύνολον του Δυτικού Κόσμου, πλην κομμουνιστών. [...]
Η Επανάστασις ορθώς και επικαίρως παρενεβλήθη εις την πολιτικήν ζωήν του Τόπου, αλλά για να ανταποκριθή εις την αποστολήν της πρέπει να τεθή υπό την ηγεσίαν, πνοήν και ουσιαστικόν προβάδισμα της Α.Μ του Βασιλέως".

Τι απέγινε το "Σχέδιο Ενεργείας"
Αυτές ήταν οι απόψεις ορισμένων Στρατιωτικών συμβούλων του Βασιλέως που, ωστόσο, ενεκρίθησαν από τον Κωνσταντίνο και τον αρχηγό του Στρατιωτικού του Οίκου, Αντιστράτηγο ε.α. Κωνσταντίνο Δόβα. Το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε στις 13 Δεκεμβρίου. Όμως κατεσχέθη από τον φιλοαπριλιανό Αντισυνταγμάταρχη Πετάνη όταν συνέλαβε τον Βιδάλη και τον Περίδη την ώρα που το κίνημα απετύγχανε και πήγαιναν να το κάψουν.
Ο Βιδάλης παρεδέχθη και δημοσίως την γνησιότητά του και μετά το κίνημα η ΚΥΠ το διατηρούσε στα αρχεία της. Υπάρχουν αυθεντικό στο βιβλίο του Αντιστρατήγου Στεφάνου Καραμπέρη "Η επανάστασις της 21ης Απριλίου και τα κινήματα Βασιλέως και Ιωαννίδη".

Ο Κωνσταντίνος για τα μετά του κινήματος
ΠροεπισκόπησηΟ Βασιλεύς Κωνσταντίνος, μετά την άφιξή του στην Ρώμη στις 14 Δεκεμβρίου 1967, ανέφερε στο BBC για το τι σχεδίαζε για τα μετά του κινήματος: "Αργότερα θα διόριζα αυτό που αποκαλούμε στην Ελλάδα υπηρεσιακή κυβέρνηση, αποτελούμενη από πρόσωπα νεώτερης ηλικίας, η οποία στη συνέχεια θα οδηγούσε την χώρα ταχέως σε εκλογές, αναγγέλλοντας και στον λαό την ημερομηνία διεξαγωγής τους".
Στην πρόσφατη συνέντευξή του, τον Ιανουάριο του 2014 στο περιοδικό "Νέα Πολιτική" δήλωσε: "Άπαξ και ήμουν κύριος της καταστάσεως (μετά το αντικίνημα), το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα ήταν να ανοίξω όλες τις φυλακές, να φύγει ο κόσμος να πάει σπίτι του. Θα  απελευθέρωνα τον Παπανδρέου, όλους τους πολιτικούς, και τον κομμουνιστή τον γερο-Πασσαλίδη. Και θα τους φώναζα όλους και θα τους έλεγα: «τώρα, κύριοι, πρέπει να κάνουμε οικουμενική κυβέρνηση»".
Αυτοί ήταν οι σκοποί του Κωνσταντίνου για τα μετά του κινήματος.

Επίλογος
Εάν όλα αυτά συνδεθούν προκύπτει το εξής συμπέρασμα: Υπηρεσιακή κυβέρνηση οικουμενικού σχήματος και με πρόσωπα νέα και ηλικιακά και μη εμπλεκόμενα στην πολιτική υπό τον Χριστοφόρο Στράτο. Μία κυβέρνηση που θα έχει την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και θα διευθύνεται από το ΣΑΓΕ το οποίο θα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Βασιλέως και θα δίνει κατευθύνσεις στην Κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα προχωρούσε σε εκπόνηση Νέου Συντάγματος και διεξαγωγή εκλογών εντός του 1968.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η "Επανάστασις" θα συνεχιζόταν με άλλα πρόσωπα και μορφή για βραχύ, εννοείται, διάστημα. Όμως "Επανάστασις" με διαφορετική έννοια του όρου. Υπό την έννοια της "αναγεννήσεως" & "εθνικής σωτηρίας". Όπως τόνισε και ο Βασιλεύς στο διάγγελμά του στις 13 Δεκεμβρίου 1967: «Πιστεύω εις την αναγέννησιν και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθειαν τείνουσαν εις αυτήν, διότι γνωρίζω ότι τούτο σήμερον αποτελεί αίτημα πανελλήνιον».
Ελευθερία και δημοκρατία. Αυτές ήταν οι «ηθικές αξίες» που επεδίωξε να αποκαταστήσει ο Κωνσταντίνος διότι είναι, κατά τον Βασιλέα «λέξεις τας όποιας ημείς επροικίσαμεν με αιώνιον νόημα».

Υ.Γ.
Παρακαλούμε τα σχόλια να διατηρούν επίπεδο και να τεκμηριώνονται με διάλογο. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου