Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

«Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΤΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ»

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Τα γραφόμενα του τότε Υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Στρέιτ παρουσιάζουν μεγάλη ιστορική αξία. Ιδού μια πρώτη γεύση για να μπείτε στο κλίμα της εποχής:
«Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος παρέμεινεν εκτός του πολέμου, μολονότι η ροπή του - ήτο γεννημένος στρατιώτης - το εζήτει και τον εκάλουν ως Βασιλέα τα αισθήματα αυτού ευγνωμοσύνης προς τας Δυνάμεις της Συνεννοήσεως, λόγω των εις την Ελλάδα παρασχεθεισών υπηρεσιών, εις συμμετοχήν παρά το πλευρόν των. Ηξευρεν ότι τούτο εσήμαινε την εγκατάλειψιν της Κωνσταντινουπόλεως εις την Ρωσίαν και εφοβήθη τον πόλεμον, ο οποίος θα απέβαινε καταστρεπτικός διά την Ελλάδα λόγω των μεγάλων κινδύνων του εν Τουρκία ελληνισμού. Χωρίς δε να διστάση προέκρινε την εξορίαν θεωρών ότι δεν ήτο καιρός να εγκαταλείψη την ουδετερότητα και παρά τας πιέσεις, τας οποίας υφίστατο εκ μέρους Μεγάλων Δυνάμεων. Και παρέμεινεν εις την εξορίαν μέχρις ότου, ανακληθείς μετά το πέρας του Μεγάλου Πολέμου υπό του ελληνικού λαού, εξεστράτευσε προς εκτέλεσιν υποχρεώσεων της Ελλάδος αναληφθεισών εις την Μικράν Ασίαν - δικαιωθείσης της τότε αποχής του. Αλλά και η πεποίθησίς του ότι ο πόλεμος θα απέβαινεν εις απώτερον μέλλον, παρ΄ όλην την νίκην, επαχθής και εις αυτούς τους νικητάς, απεδείχθη απολύτως αληθής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου