Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΑΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ Ο Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1974...

Γράφει ο ιστορικός συγγραφέας κ. Μάνος Χατζηδάκης.

Στίς 22 Ὀκτωβρίου 1973 τό Α.Ε.Δ. (Ἀρχηγεῖον Ἐνόπλων Δυνάμεων) συνέταξε τό νέο Σ.Α.Κ. (Σχέδιο Ἀμύνης Κύπρου) μέ τήν κωδική ὀνομασία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ’73».
Ἀμέσως δέ, κοινοποιήθηκε πρός ὅλα τά Ἐπιτελεῖα, τίς Ἀνώτερες Τακτικές Διοικήσεις (Α.Τ.Δ.) καί τίς Μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Ἐπρόκειτο γιά σχέδιο ἀποκρούσεως τουρκικῆς εἰσβολῆς καί προέβλεπε τήν ταχυτάτη ἀνάπτυξι, διασπορά, ἐπάνδρωσι πυροβολείων καί στρῶσι ναρκοπεδείων ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς Κύπρου.
Τό Σ.Α.Κ. «Ἀφροδίτη» προέβλεπε:
● Τήν ἀποστολή μίας Μοίρας 18 ἀεροσκαφῶν στήν Κύπρο γιά τήν προσβολή ἀπό ἀέρος τῆς τουρκικῆς ἀποβατικῆς δυνάμεως. Τά ἀεροσκάφη θά ἐνεργοῦσαν ἀπό τά Α/Δ Καστελλίου καί Τυμπακίου Κρήτης ἤ ἀπό τό Α/Δ Σούδας. Προσωρινά προέβλεπε τήν χρῆσι τῶν F84F. Αυτά ὅμως θά ἀντικαθίσταντο μέ τά ὑπερσύγχρονα PHANTOM F4E πού εἶχαν παραγγελθῆ ἀπό τό 1972 καί ἀνεμένετο ἡ παραλαβή τους (πού ἔγινε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1974).
● Τήν προώθησι ἑνός Ὑποβρυχίου τύπου 209 γιά τήν καταστροφή τῆς ἀμφίβιας ἐχθρικῆς δυνάμεως ἀπό θαλάσσης. Θά ἐπρόκειτο ἐπίσης γιά ἕνα ἀπό τά 4 ὑπερσύγχρονα ὑποβρύχια πού ἡ Κυβέρνησις Παπαδοπούλου εἶχε μόλις ἀγοράσει ἀπό τήν Γερμανία μέ φόρτο 15 τορπίλλες, αὐτονομία 60 ἡμερῶν, ἀκτῖνα ἐνεργείας 7.520 ν.μ. καί ἀτελείωτες δυνατότητες.
● Τήν προώθησι δύο Τορπιλλακάτων τύπου «ΝΑΣΤΥ» μέ ἐναλλακτική, δύο νεότευκτων Πυραυλακάτων μέ τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους EXOCET γιά τήν παράλληλη ἐξ’ ἐπιφανείας προσβολή τοῦ τουρκικοῦ ἀποβατικοῦ στόλου.
● Τήν ἐξουδετέρωσι τῶν τ ο υ ρ κ ι κ ῶ ν «θ υ λ ά κ ω ν» καί ἐκκαθάρισι τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Νήσου μέ ἐπιθετική ἐνέργεια τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί κυρίως ἐξάλειψι τοῦ «θύλακος» τοῦ Κιόνελι μεταξύ Λευκωσίας - Ἀγύρτας πού ἦταν ὁ σημαντικότερος καί μεγαλύτερος. Οἱ δυνάμεις τῆς Ε.Φ. εἶχαν κατανεμηθεῖ σέ 5 τομεῖς (Τομεύς Ἀμμοχώστου, Κυρηνείας, Μόρφου, Λεμεσοῦ (Λάρνακος καί Πάφου) μέ μεγαλύτερη βάσι στόν τομέα Κυρηνείας.
● Ἡ ΕΛ.ΔΥ.Κ. παρέμενε ὡς ἐφεδρεία μέ ἀποστολή τήν ἀντεπίθεσι γιά ἐξάλειψι πιθανοῦ π ρ ο γ ε φ υ ρ ώ μ α τ ο ς τοῦ ἐχθροῦ στά πιθανά σημεῖα ἀποβάσεως.
● Τό σχέδιο «Βέλος» γιά τήν παράταξι Πυροβολαρχιῶν κατά μῆκος τῶν ἀκτῶν γιά φραγμό πυρός πρός ἀνάσχεσι τῆς προσεγγίσεως ἀποβατικῶν σκαφῶν στήν ἀκτή.
Μέ τό σχέδιο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα τουρκικῆς εἰσβολῆς θά ἦταν καταδικασμένη νά συντριβῆ. Καί ὁ τουρκικός ἀποβατικός στόλος θά εὑρίσκετο στόν βυθό τοῦ Αἰγαίου.
Ὅμως, ἕνα περίπου μῆνα μετά τήν σύνταξί του, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀνετράπη. Καί ὅταν 8 μῆνες μετά ἦλθε ἡ τουρκική εἰσβολή, τό σχέδιο δέν ἐφαρμόστηκε! Γιατί;
Οἱ Τοῦρκοι οὐδέποτε θ’ ἀποτολμοῦσαν εἰσβολή ὅσο ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἦταν στήν ἐξουσία. Ἀλλά καί ἄν τήν ἀποτολμοῦσαν θά πάθαιναν πανωλεθρία.
Γράφει καί ὁ Γ. Κάρτερ:
«Φυσικά, δέν εἶναι δύσκολο νά διανοηθῆ κανείς τί θά συνέβαινε ἐάν ἐπί διακυβερνήσεως Γ. Παπαδοπούλου ἡ Τουρκία, ἀπετόλμα ἀπόβαση στήν Κύπρο…
Ἡ Ἑλλάς ἦταν πανέτοιμη καί ἠθικῶς καί στρατιωτικῶς νά ἀποστείλη δυνάμεις γιά τήν ἀπόκρουσή της καί ἐν ἀνάγκη γιά πολεμική ἀναμέτρηση στό Αἰγαῖο! Αὐτός ἦταν ὁ σημαντικός λόγος γιά τόν ὁποῖον ἔπρεπε νά ἐκλείψη ὁ Παπαδόπουλος!»
(ὄ.π. σελ. 143)
Μία περίπου 10ετία ἀργότερα, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος θά ἀνέφερε σέ Μήνυμά του:
«Μέχρι τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1973 πάντως, ὁπότε ἔπαψα νά κυβερνῶ, ἡ Κύπρος ἦτο κυρίαρχος καί ἀδιαίρετος.
Οἱ Τοῦρκοι ἔθεσαν πόδα εἰς αὐτήν τόν Ἰούλιον τοῦ 1974 -ὁπότε κατέλαβον τό 4% τοῦ ἐδάφους τῆς νήσου- καί μόνον τόν Αὔγουστο τοῦ 1974, πρωθυπουργοῦντος τοῦ Κ. Καραμανλῆ ἔγιναν κύριοι τοῦ 37%».
(7-6-1984)
Αὐτό καί μόνον, τά λέει ὅλα!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου