Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΡ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΒΑΣΙΛΙΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς".

http://www.patridamou.gr/wp-content/uploads/2009/02/1839_800-300x292.jpgΓια όλους εσάς που λατρεύετε τον «Μεγάλο» και τον «Εθνάρχη» Ελεύθεριο Βενιζέλο έχουμε μια ερώτηση: Ξέρετε ποιος ήταν ο Ναύαρχος Καρ; Ηταν Άγγλος ναύαρχος που διετέλεσε αρχηγός της Βρετανικής ναυτικής αποστολής και επιθεωρητής του Ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην διετία 1913-1915. Κατά την υπηρεσία του στην Ελλάδα ο τότε υποναύαρχος Καρ βρέθηκε, ως εκ της θέσης του, αναμεμιγμένος στην επί του εξωτερικού ζητήματος πολιτική διένεξη που εξερράγη κατά τον Φεβρουάριο του 1915 εξ αφορμής της παρά του Βασιλέως Κωνσταντίνου απόρριψης της πρότασης του Ελευθερίου Βενιζέλου περί συμμετοχής της Ελλάδας εις την κατά των Δαρδανελίων στρατιωτική επιχείρηση. Καίτοι ως τότε αρχηγός του ελληνικού στόλου προσπάθησε να βοηθήσει στην ευόδωση της προσπάθειας περί εξόδου της Ελλάδας από την ουδετερότητα, εν τούτοις τάχθηκε τελικά υπέρ της πολιτικής του Βασιλέως διαβλέποντας τον συμμαχικό όλεθρο!!!!
Θέλετε να δείτε τι γράφει στα απομνημονεύματά του για τον «Καλό» Βενιζέλο» και τον «Κακό» Κωνσταντίνο;;;;;;;!!!!
"Οι χαρακτήρες του Βασιλέως Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου απείχον ως δυο πόλοι απ΄ αλλήλων. Ο πρώτος (ο Βασιλεύς) δεν ήταν διπλωμάτης. Ητο απολύτως ευθύς και τίμιος στρατιώτης, με μεγάλο μυαλό διά πόλεμον, στρατηγικόν και τακτικόν. Ητο και εις τα ελάχιστα απολύτως ειλικρινής και απεστρέφετο την ραδιουργίαν. Εμερίμνα όσον του ήτο δυνατόν διά το καλόν των απλών στρατιωτών και των μικρών ανθρώπων. Ισως πολύ περισσότερον παρότι εμερίμνα διά τας ανωτέρας τάξεις. Εμίσει την αδικίαν και ευκόλως συνεκινείτο από την θλίψην ή την δυστυχίαν των άλλων. Η μόνη του φιλοδοξία ήτο το καλόν της χώρας του και η ευδαιμονία του λαού του".
"Ο κ. Βενιζέλος ήτο δικηγόρος εκ Κρήτης, επαναστάτης πιστεύων εις αποστολήν του εν τω βίω, μέγας ρήτωρ, με μεγάλην δύναμιν μαγνητισμού. Ητο γεμάτος από ακτινοβολούσας ιδέας, αλλά ζευγαρωμένας παράλληλαν με ζηλοτυπίαν, η οποία έφθανε σχεδόν μέχρι τρέλας, οσάκις κανείς άλλος ήθελε να πάρει και αυτός μερίδιον εις την λαϊκήν πίστωσιν".
"Δι΄ αυτόν τον λόγον ουδέποτε άφηνε να μείνει εις την θέσην του υπουργός του όστις ήθελε να έχει και αυτός ιδέας ιδικάς του. Ο κ. Βενιζέλος ήτο γεννημένος ραδιούργος και έδιδε την εντύπωσην ότι επροτίμα να κάμνη την δουλειάν του μάλλον με μανούβρες, παρά με ανοικτάς μεθόδους που μεταχειρίζετο πάντοτε ο Βασιλεύς του".
"Ητο μεν ανώτερος χρημάτων, αλλά η αδυναμία του ενέκειτο εις την αφάνταστον ματαιοδοξίαν του".
"Επεθύμει να αναγραφή εις την Ιστορίαν ως ο παλινορθωτής της παλαιάς Ελληνικής Αυτοκρατορίας, αλλά και κανείς άλλος να μην είναι συνέταιρός του εις το "μεγάλον" του έργον, αλλά μόνον αυτός. Εις τουτο ενέκειτο η μεγάλη αδυναμία του ανδρός Βενιζέλου".
"Μια άλλη του αδυναμία ήτο η απόλυτος περιφρόνησίς του προς την ορθροφροσύνην διά κάθε πράγμα και η τάσης του να δίδη προσοχήν εις κάθε παραμύθι το οποίον έφθανεν εις αυτόν από οιανδήποτε πηγήν, οσονδήποτε αναξιόπιστον".
"Τούτο προήρχετο από τον καχύποπτον χαρακτήρα του, ένεκα του οποίου υπωπτεύετο τους πάντας...".
"...ανατρέποντας την Δυναστείαν του Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα και με τις δολοφονίες εκτατοντάδων πολιτικών του αντιπάλων, ο κ. Βενιζέλος άφηκε στο τέλος την Ελλάδα σπαρασσομένην εν μέσω συγκρουόμενων παθών και με στρατόν και στόλον καταντήσαντας απλάς σκιάς, εις το έλεος των προς Βορράν, Ανατολάς και Δυσμάς γειτόνων της".
Πλέον, δεν έχετε το δικαίωμα να ΠΕΙΤΕ ότι δεν ξέρατε!!!! Και μην ξεχνάτε: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ του Βενιζελισμού στην Ελλάδα είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου