Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ... ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ!

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς".

Το δίλημμα του Κωνσταντίνου. Να πάει ή όχι στην Βόρειο Ήπειρο. Ο ΨΕΥΤΟΕΘΝΑΡΧΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΒ΄ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΤΟ 1913!!! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΦΥΡΣΤΜΠΕΡΓΚ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1913)

"Επ΄ ευκαιρία χθεσινής δεξιώσεως εν τη Γαλλική πρεσβεία μου είπεν η Α.Μ. ο Έλλην Βασιλεύς Κωνσταντίνος ότι προ 8 περίπου ημερών ρώτησε τον κ. Βενιζέλον τι θα έκαμνεν εάν (ο Βασιλεύς) ηρνείτο να δώση διαταγή εις τα εν Ηπείρω ευρισκόμενα στρατεύματα να εκκενώσουν τα υπ΄ αυτά εδάφη. Ο Βενιζέλος απήντησεν ότι θα υπέβαλε την παραίτησίν του. Εν συνεχεία ο Βασιλεύς είπεν εις τον Βενιζέλον ότι κατόπιν της τελευταίας αποφάσεως των Δυνάμεων, αποφάσεως την οποίαν δεν ημπορεί να αποδεχθή, έχει συλλάβει το εξής σχέδιον: Θα παραιτηθή υπέρ του υιού του Γεωργίου και μεταβαίνων εις την Ηπειρον, μετά την εκκένωσίν της υπό των ελληνικών στρατευμάτων, θα τεθή επί κεφαλής των ανταρτών διά να υπερασπίση την χώραν κατά του ξένου ζυγού. Ο κ. Βενιζέλος, εν τη προσπάθειά του να αποτρέψη την Α. Μεγαλειότητα από την ιδέαν αυτήν, επέστησε την προσοχήν του Ανακτος, επί του ότι εκ του εν λόγω σχεδίου δεν θα προέκυπταν μόνο επιπλοκαί εις τα Βαλκάνια – επέμβασις της Σερβίας κτλ – αλλά θα ηδύνατο να προέλθη εξ αυτού τελικώς και ένας Ευρωπαϊκός Πόλεμος. 
Η Α. Μεγαλειότης μου ετόνισεν – συνεχίζει ο επιτετραμμένος της Αυστρίας – ότι γνωρίζει πολύ καλώς, ότι το ως άνω σχέδιον δεν είναι δυνατόν να είναι σχέδιον ενός ρεαλιστού πολιτικού. Εξ άλλου θα απετέλει δι΄ αυτόν μιαν σκληράν απόφασιν να εγκαταλείψη οικογένειάν, Θρόνον – τα πάντα. Αλλά το να σπεύση εις βοήθειαν της Ηπείρου ανταποκρίνεται εις τα αισθήματά του και την βαθυτάτην πεποίθησιν".

Ο πρίγκηπας Φύρστμπεργκ προσθέτει ότι είπε στον Κωνσταντίνο: 
- "Μεγαλειότατε! Η θέσις του Βασιλέως είναι επικεφαλής του Εθνους και όχι εις τα άξενα βουνά της Ηπείρου!"
- "Επιτέλους, ουδείς είναι αναντικατάστατος μπροστά στην πατρίδα, ούτε ακόμη και εγώ, πρώτα η Ελλάς", απάντησε περήφανα ο Κωνσταντίνος "κάνει αντάρτικο στην Βόρεια Ήπειρο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου