Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΗΚΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής".

Όταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος, αξιωματικός των Λόχων Καταδρομών (Λ.Ο.Κ.) ενηλικιώθηκε έδωσε τον όρκο του. Και ενώ ο Κωνσταντίνος έστεκε σε στάση προσοχής, αφου χαιρέτησε στρατιωτικά, τον (κατά το Σύνταγμα,αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων πατέρα  του) Βασιλέα Παύλο, αυτός τον προσφώνησε με τον ακόλουθο λόγο (που είχε συντάξει ο ίδιος): 
"Kωνσταντίνε,
Ο Θεός ηυδόκησε να προορίση σε όπως βασιλεύσης των Ελλήνων, του ένδοξου, αρίστου και ευγενούς Λαού ημών. Η Θεία αυτή προς σε Χάρις αποτελεί έξοχον τιμήν και βαρείαν κληρονομίαν.
Από της σήμερον καθίστασαι συνεργάτης Μου εις την προσπάθειαν προς ευημερίαν και πρόοδον του λαού Μου.
Πέποιθα ότι  η αγάπη σου δια τον Ελληνικόν Λαόν,ίση προς την ιδικήν Μου άπειρον δι΄αυτόν αγάπην, θα καταστήση σε μέτοχον και της εκ ταύτης πηγαζούσης ευτυχίας Μου.
Ο Ελληνικός Λαός, πληρών το τίμημα της ενδόξου Ιστορίας του και ζών τας συνεπείας των μακραιώνων, μέχρι και της σήμερον, αγώνων του υπέρ της ανθρωπότητος, δεν έσχεν εισέτι την ευκαιρίαν πλήρους αξιοποιήσεως  των δυνατοτήτων αυτού, ίνα αποκτήση το δίκαιον και αρμόζον αυτώ επίπεδον ευημερίας. Διά τον λόγον τούτον δικαιούται πάσης στοργής και προσοχής και θυσίας.
Έσο δίκαιος, πράος και ακάματος εργάτης της ανόδου και δόξης της Ελλάδος.
Προστάτευε σταθερώς τας Δημοκρατικάς Αρχάς του Πολιτεύματος και τας Συνταγματικάς Ελευθερίας των Ελλήνων.
Αφιέρωσον την ζωή σου είς την ευτυχίαν της Πατρίδος. Ουδεμία ευγενεστέρα και πλέον αξιόλογος αποστολή. 
Ενθυμού πάντοτε ότι προτιμώτερον είναι να υποφέρη ο Βασιλεύς παρά ο Λαός και η Χώρα.
Εργάσθητι σκληρώς, ίνα καταστής αντάξιος του Έλληνος Στρατιώτου, του οποίου μελλοντικώς θα ηγηθής. Όταν επιστή η ώρα, θα αρχηγεύσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων δόξης και ηρωικής παραδόσεως. Τήρησον αυτάς αγνάς, αξιομάχους, φυλακίδας των πατρίων, σεβαστάς είς τους φίλους και τρομεράς είς τους εχθρούς – υπερήφανον κόσμημα Υπερηφάνου Έθνους. Είθε να μη αναγκασθώσι ποτέ να πλήξωσιν.
Έσο φύλαξ και προστάτης της Αγίας ημών Εκκλησίας. Στήριξον την δύναμίν σου επί μόνης της Αγάπης. Θεράπευε την προσβολήν δια της Συγγνώμης, την διχόνοιαν δια της Ενότητος, την πλάνην δια της Αλήθειας, την αμφιβολίαν δια της Πίστεως. 
Έυχομαι όπως σύ καο ο Λαός Μου γνωρίσητε ημέρας δόξης είς ευγενείς αγώνας Πολιτισμού και Προόδου.
Είθε ο Πανάγαθος Θεός να καταστήση σε όργανον Ειρήνης και εσαεί να σκέπη την Ελλάδα και σε Κωνσταντίνε".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου